skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Segregationen måste motverkas för en demokrati för alla

Det finns en demokratisk ojämlikhet som är kopplad till var människor bor. Det visar en rapport som Delegationen mot segregation lämnat till regeringen.

– Demokratin i Sverige står på en stark grund, med ett högt valdeltagande och många som deltar i det demokratiska samhället. Samtidigt visar Delegationen mot segregations rapport att det finns skillnader mellan områden utifrån deras olika socioekonomiska förutsättningar, det vill säga att det verkar finnas en koppling till segregation, säger Anders Kessling, tf direktör på myndigheten.

Resultaten visar att även när hänsyn tas till exempelvis kön, utbildningsnivå och födelseland, kvarstår det en demokratisk ojämlikhet mellan olika områden. Det kanske mest alarmerande resultatet rör valdeltagandet. Deltagande i valen är särskilt viktiga i en demokrati och är på ett sätt det mest jämlika: en människa, en röst. Det finns dock stora skillnader. Valdeltagandet i riksdagsvalet är närmare 19 procentenheter lägre i områden med socioekonomiska utmaningar än i områden med goda socioekonomiska förutsättningar. I valen till landstings- och kommunfullmäktige är skillnaden ännu högre; 23 procentenheter.

Fler i områden med socioekonomiska utmaningar har dessutom avstått från att delta politiskt av rädsla för hot, trakasserier och våld och det finns också skillnader när det kommer till intresset för politik samt tillit till människor och till samhällsinstitutioner. Cirka 61 procent av de boende i områden med socioekonomiska utmaningar är medlemmar i minst en förening medan motsvarande siffra för riket i stort är cirka 76 procent.

Även skillnader mellan stad och land kan urskiljas i rapporten, då områden på exempelvis landsbygden i många fall liknar områden med socioekonomiska utmaningar, bland annat när det gäller intresset för politik och den egna upplevelsen av att vara delaktig samt av att känna sig behövd i samhället.

– Skillnader i demokratisk delaktighet mellan olika områden kan riskera att leda till att politiska beslut gynnar områden där delaktigheten är högre och missgynnar områden där den är lägre. Dessutom förlorar samhället viktiga röster och perspektiv och har sämre förutsättningar att bli ett samhälle för alla, säger Anders Kessling.

Samtidigt visar rapporten att det finns en outnyttjad potential till demokratisk utveckling. Boende i områden med socioekonomiska utmaningar anger visserligen att de är mindre intresserade av politik än boende i andra områden, men de är lika intresserade av samhällsfrågor generellt och i många fall mer intresserade av det som händer ute i världen. Det är ett intresse som samhället måste ta tillvara.

I rapporten lämnar myndigheten flera förslag för att Sverige ska bli en demokrati för alla. Det handlar bland annat om att regeringen fortsättningsvis tillsätter resurser till åtgärder för att fler ska bli delaktiga i demokratin, men att dessa även beaktar en geografisk dimension som tar hänsyn till olika socioekonomiska förutsättningar i olika områden och skillnader mellan stad och land. Det handlar om åtgärder för att öka valdeltagandet i områden med socioekonomiska utmaningar och som stimulerar deltagandet mellan valen. Det finns idag inget officiellt sätt att på bred basis mäta hur segregationen i Sverige ser ut och utvecklas. Myndigheten kommer att verka för att ett sådant system kommer på plats, då det kan fungera som ett viktigt instrument för att finna lämpliga åtgärder för att minska och motverka segregation, inte minst när det gäller delaktighet i demokratin.

– Men enskilda insatser räcker inte hela vägen. Det demokratiska utanförskapet hänger samman med annan ojämlikhet i samhället och för att minska segregationens negativa konsekvenser krävs breda välfärdsreformer kopplat till bostadsbyggande, arbetsmarknad, skolan och reformer för en levande landsbygd. Vikten av att stärka demokratisk jämlikhet kan inte nog betonas, och ett kraftfullt arbete mot segregation är nödvändigt för att skapa en demokrati för alla, säger Anders Kessling.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig på Delegationen mot segregation, Anneli Tillberg:

E-post: anneli.tillberg@delmos.se
Telefon: 072-144 77 10

Fakta om undersökningen: Delegationen mot segregation har haft regeringens uppdrag att undersöka det demokratiska deltagandet bland invånare i områden med socioekonomiska utmaningar jämfört med boende i andra områden och i riket i stort. I uppdraget ingick även att myndigheten skulle lämna rekommendationer på hur undersökningen skulle kunna följas upp. Myndigheten har bland annat skickat ut en enkät till 15 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 17–85 år. Dessutom kompletterades enkäten med statistik från SCB och med en pilotundersökning i Malmö för att undersöka olika insamlingsmetoder.

Ladda ned “En demokrati för alla?”

Back To Top