skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Segregation ska kunna följas upp nationellt

Delegationen mot segregation redovisar i dag sitt uppdrag att föreslå ett system för uppföljning av segregation. Systemet ska kunna ge en samlad bild av segregationen nationellt och lokalt, något som tidigare har saknats.

– Idag finns det inte något uppföljningssystem med sektorsövergripande statistik med koppling till segregation. Det kommer att bli ett viktigt verktyg i arbetet med att minska och motverka segregation. Många aktörer har efterfrågat den samlade statistiken för att synliggöra utvecklingen och därmed kunna identifiera behov av nya insatser, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation.

Delegationen mot segregation har i rapporten gett förslag på relevanta indikatorer för att mäta och följa upp socioekonomisk segregation. Indikatorerna berör flera samhällsområden som har direkt påverkan på segregation – bostad, arbetsmarknad, utbildning, demokrati, brottslighet samt hälsa. Det handlar till exempel om andelen långtidsarbetslösa, andelen som bor i hyresrätt respektive bostadsrätt och andelen unga som varken arbetar eller studerar. Tanken är att kunna jämföra hur det ser ut mellan olika kommuner och regioner, men också skillnader på områdesnivå inom kommuner.

– Eftersom det är relationen mellan områden som utgör segregationen, inte ett enskilt område i sig, är det viktigt att kunna jämföra situationen på flera olika geografiska nivåer, säger Inger Ashing.

Delegationen mot segregation har bland annat i uppdrag att bidra till kunskapsutveckling om segregation. Här utgör det föreslagna uppföljningssystemet ett viktigt instrument. Igår fattade riksdagen dock beslut om att anslaget till Delegationen mot segregation halveras och ska användas till att avveckla myndigheten under 2019. Delegationen mot segregation avvaktar besked från regeringen.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig på Delegationen mot segregation, Anneli Tillberg:

E-post: anneli.tillberg@delmos.se
Telefon: 072-144 77 10

Ladda ned “Ett nationellt uppföljningssystem av segregation”

Om Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. Delegationen mot segregation bildades den 1 januari 2018.

Back To Top