skip to Main Content
Delmos Lanserar Nytt Verktyg För Att Bryta Segregationen

Delmos lanserar nytt verktyg för att bryta segregationen

Hur mycket skiljer sig inkomsterna åt mellan olika områden i din kommun? Var är flest barn inskrivna i förskolan? Hur skiljer sig utbildningsnivån mellan stadsdelar? Och hur hänger det ihop med segregationens utveckling? Nu lanserar Delmos Segregationsbarometern, ett unikt verktyg som genom att svara på bland annat dessa frågor hjälper aktörer till mer effektiva insatser för att minska och motverka segregation.

– Delmos har nyligen visat i en rapport att segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Men segregationen går att bryta! Vi har nu skapat ett unikt verktyg för exempelvis kommuner så att de kan arbeta mer effektivt mot segregation, säger Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation.

Segregationsbarometern är ett digitalt statistikverktyg som gör det möjligt att på ett nytt sätt mäta och följa upp den socioekonomiska segregationen och dess utveckling både inom olika samhällsområden och på olika geografiska nivåer, till exempel områden inom en kommun eller inom en region. Och det här kan leda till mer verkningsfulla insatser mot segregation:

– Genom att arbeta med mätning och uppföljning kan aktörerna få en gemensam bild av läget, och få upp ögonen för vilken typ av frågor det finns störst behov att arbeta vidare med för att minska och motverka segregation. Deras insatser blir mer träffsäkra, då de baseras på kunskap och statistik, säger Anders Kessling.

Kunskapsplattform som alla kan använda

Tidigare erfarenheter visar hur viktigt det är att arbeta kunskapsbaserat för att bryta segregationen. Segregationsbarometern är ett verktyg som alla aktörer kan använda för att ta fram kunskap, oavsett den egna organisationens resurser och förutsättningar.

– Många mindre kommuner och organisationer har kanske inte råd eller möjlighet att skapa egna system för att mäta och följa segregationen. Genom Segregationsbarometern får de nya möjligheter att kartlägga utvecklingen i just deras geografiska område, säger Anders Kessling och fortsätter:

– Det finns idag så stora skillnader i förutsättningar mellan områden att det finns anledning att utgå från att platsen har betydelse för människors livschanser. Samtidigt underskattas platsens betydelse alltför ofta. Med Segregationsbarometern har vi skapat en plattform för att undersöka skillnader mellan områden och visa platsens betydelse för människors förutsättningar, säger Anders Kessling.

Gemensam grund ger bättre förutsättningar för samverkan

Segregationsbarometern innebär att alla aktörer får tillgång till dels ett gemensamt kunskapsunderlag, dels gemensamma begrepp att utgå från. Verktyget innehåller bland annat Områdestyper, som är ett helt nytt mått som belyser hela Sveriges socioekonomiska förutsättningar. Måttet innebär att det nu, för första gången, finns en rikstäckande och vedertagen definition av områden med socioekonomiska utmaningar och andra områden.

– Att ha en gemensam grund att utgå ifrån ger också större möjligheter till samverkan mellan olika aktörer. Segregation är en komplex fråga och det som behövs för att få till en varaktig förändring är just mer samordning och samverkan, säger Anders Kessling.

 

För mer information:

Kontakta Anneli Tillberg, pressansvarig, på mejl press@delmos.se eller telefon 010-140 77 10.

 

Tre tips på vad du kan använda verktyget till:

  • Jämföra olika mindre områden inom en kommun för att kartlägga likheter och skillnader inom en kommun. Detta är viktigt eftersom det är inom en kommun som det är relevant att göra jämförelser, för att se socioekonomiska skillnader.
  • Följa utvecklingen inom exempelvis indikatorer som utbildningsnivå eller andel barn inskrivna i förskolan. Detta är viktigt eftersom det ger en fördjupad kunskap om vilket håll utvecklingen är på väg åt, och utifrån detta vilka insatser som kan behöva sättas in.
  • Ta fram kunskapsunderlag i form av statistik, som därefter kan kompletteras med exempelvis lokalkännedom, dialoger med boende eller andra undersökningar. Detta är viktigt eftersom statistik är en viktig del i kunskapen, men inte ensam kan ge hela bilden.

Ett verktyg för att mäta och följa segregation:

  • Segregationsbarometern riktar sig bland annat till tjänstepersoner och beslutsfattare inom kommun, region och myndighet men också andra aktörer som arbetar mot segregation, som civilsamhällesorganisationer. Journalister kan också använda verktyget för att följa segregationens utveckling inom sina bevakningsområden.
  • Verktyget innehåller 19 indikatorer inom statistikområden som arbete, bostad, utbildning, demokrati och hälsa, däribland ”disponibel inkomst” och ”andel inskrivna barn i förskolan”.
  • Indikatorerna kan brytas ner på bakgrundsvariabler som kön, inrikes/utrikes född samt ålder. De kan även brytas ner på många olika geografiska nivåer: nationell nivå, länsnivå, kommunnivå, RegSO (regionala statistikområden) och DeSO (demografiska statistikområden).
  • Områdestyperna i Segregationsbarometern är ett nytt mått, som Delmos och SCB tagit fram tillsammans. Områdestyperna är en definition på områden utifrån deras socioekonomiska förutsättningar. Totalt finns det fem områdestyper. Läs mer om måtten i Segregationsbarometern.
  • I somras publicerade Delmos en rapport som bland annat visade att mer än hälften av Sveriges kommuner har områden med socioekonomiska utmaningar. Läs mer om rapporten.
  • Besök Segregationsbarometern på segregationsbarometern.delmos.se
  • Läs mer om hur Delmos har utvecklat Segregationsbarometern.
Back To Top