skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Covid-19 kan förstärka ojämlika livsmöjligheter

Coronapandemin riskerar att fördjupa segregationen. Det framkommer i Delegationen mot segregations (Delmos) nya artikelserie om covid-19 och segregation.

– Hela samhället genomgår en stor utmaning just nu, och även om vi är mitt uppe i krisen behöver vi samla befintlig kunskap och låta den styra vad som görs framöver, säger Anders Kessling, direktör på myndigheten.  

I artikelserien har Delmos därför låtit flera forskare och andra experter inom bostads-, utbildnings-, arbetsmarknads-, civilsamhälles- och brottsfrågor beskriva hur pandemin har påverkat och skulle kunna påverka segregationen i Sverige samt vad som kan göras åt det.

– Segregation handlar om att människor har olika livsmöjligheter beroende på var man bor. Artikelserien visar att vid kriser som coronapandemin behöver samhället vara socialt hållbart för att inte skillnaden i livsmöjligheter ska bli ännu större, säger Anders Kessling.

I artikelserien framkommer risker för flera långsiktiga effekter av pandemin. Det handlar bland annat om att elever har olika förutsättningar att kunna tillgodogöra sig undervisning och få studiero eller studiestöd hemma, vilket kan förstärka skolsegregationen. Risken att förlora sin släkting i covid-19 är större för låginkomsttagare och lågutbildade, något som i förlängningen kan leda till ökad fysisk och psykisk ohälsa och ytterligare ekonomisk utsatthet för överlevande anhöriga. Det kan också bli svårare att få ett arbete för de som redan är utsatta på arbetsmarknaden, till exempel nyanlända och unga.

– Blir du av med din inkomst påverkas dessutom dina ekonomiska resurser och då får du också svårare att välja var du kan bosätta dig. Försämringar inom ett område i ditt liv kan alltså påverka även andra områden – de hör ihop, säger Anders Kessling.

Artikelserien visar att det är viktigt att det långsiktiga arbetet mot segregation fortsätter.

– Segregationen är ingen naturlag, den går att bryta. Det har gjorts stora satsningar för att hålla igång ekonomin och få välfärden att fungera trots de stora påfrestningar som Covid-19 innebär. Samtidigt ser Delmos att det är redan utsatta grupper som drabbas hårdast. Den kunskap om konsekvenserna och de analyser av vad som behöver göras som presenteras i artikelserien, hoppas vi bidrar till att beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå får ett bättre underlag för att möta de utmaningar som pandemin innebär, säger Anders Kessling.

Om artikelserien

Syftet med artikelserien är att bidra med kunskap och lärande till bland annat kommuner, aktörer inom skolan och på bostadsmarknaden, politiker samt andra som är med och arbetar för ett hållbart samhälle.

Efter nyår kommer Delmos att fortsätta med artikelserien. Då kommer fokus främst att ligga på coronapandemins påverkan på områden med socioekonomiska utmaningar och livsmöjligheterna för dem som bor där. Bland annat publiceras en intervju med Ahmed Abdirahman, grundaren av Stiftelsen The Global Village, som arrangerar Järvaveckan och en artikel av Nazem Tahvilzadeh, forskare i Urbana och regionala studier vid KTH, som skriver om hur arbetet mot segregation behöver organiseras politiskt för att bli framgångsrikt.

Följande artiklar har redan publicerats:

  • Covid-19 och segregation – ekonomi, studier och arbetsmarknad (Eskil Wadensjö)
  • Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin (Martin Grander och Tapio Salonen)
  • Boendesegregation och covid-19 i Sverige (Eva Andersson)
  • Förlust av familjemedlemmar i covid-19 – skillnader mellan sociodemografiska grupper och områden (Maria Brandén)
  • Coronakrisen: Hur påverkas tudelningen på arbetsmarknaden? (Pernilla Andersson Joona, Arbetsförmedlingen)
  • Den svenska skolan och coronapandemin – om skolans likvärdighet och segregation (Björn Åstrand)
  • Pandemins påverkan på unga och civilsamhället – möjliga konsekvenser för segregationen (Vanessa Sevedag, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
  • Covid-19, segregation och brottslighet (Manne Gerell)

Länk till artikelserien

För intervju eller mer information, kontakta pressansvarig Anneli Tillberg:

Tel: 072-144 77 10
E-post: anneli.tillberg@delmos.se

 

Back To Top