skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Tips inför utlysningen av statsbidrag 2021 –  vissa ideella organisationer

Undersök hur segregationen ser ut i närområdet och identifiera viktiga samarbetspartners. Det är några av de tips som Delegationen mot segregation har till de ideella organisationer som vill förbereda sin ansökan om statsbidrag inför utlysningen som sker i början av 2021.  

Den 4:e december 2020 höll Delmos ett webbinarium inför utlysningen av statsbidrag 2021. Syftet med webbinariet var att förbereda intresserade organisationer inför nästa års ansökan av statsbidrag. Delmos ville bland annat lyfta fram vilka faktorer som är relevanta för myndighetens bidragsgivning, till exempel att inhämta kunskap om segregationens orsaker och etablera samverkan mellan organisationer och kommuner.  

Under webbinariet beskrev Emmy Bornemark, utvecklingsledare på Delmos, att de som ska söka bidrag behöver öka kunskapen om segregation och den sektorsövergripande samverkan. På det viset får insatserna betydelse på samhällsnivå och inte enbart för enskilda individer. Därför behöver de ideella föreningar och stiftelser som ansöker om statsbidrag analysera de bakomliggande orsakerna till segregationen och arbeta med samverkan. 

Samverkan kan stärka arbetet med att minska segregationen och insatserna får då en större effekt än om en part tar sig an uppgiften själv. Dessutom integrerar samverkan olika expertisområden och perspektiv. Därför ser Delmos gärna att ideella föreningar och stiftelser samordnar sig med varandra. Tillsammans kan organisationerna bli en stark röst och en bra samverkanspart gentemot offentlig sektor. 

 – Ideella föreningar och stiftelser har en unik roll med lokal förankring och områdeskunskap. De har goda förutsättningar att nå invånarna i socioekonomiskt utsatta områden, ta reda på vilka behov som finns och ge förutsättningar för befolkningen att engagera sig i utvecklingsarbetet. Därför är ideella föreningar och stiftelser viktiga samverkansaktörer till kommuner som har mandat att påverka frågor som har betydelse för segregation. Stadsutveckling och näringslivsstrategier är några exempel på sådana frågor där det är viktigt att påverka, sa Emmy Bornemark. 

Inför utlysningen av statsbidrag 2021 

För att ansökningarna ska hålla en god kvalitet är det bra om organisationerna redan före sin ansökan påbörjar en diskussion med potentiella partners och förankrar organisationens idéer med de invånare som berörs av verksamheten. Därför uppmanar Delmosorganisationerna att göra ett förarbete inför sin ansökan om statsbidrag 2021. Nedan följer ett antal frågeställningar som vägledning i det arbetet. Organisationerna måste inte ha färdiga svar på frågorna. Men för att arbetet ska bli långsiktigt och strategiskt behöver den sökande organisationen förhålla sig till dem.

  • Hur ser segregationen ut där vi är verksamma? (Syfte: ta fram fakta.) 
  • Varför ser segregationen ut som den gör? (Syfte: få en förståelse för den nulägesbild och situation som råder.) 
  • Vad kan vi göra åt det? (Syfte: Se vilka förutsättningar som finns för förändring.) 
  • Vem kan göra något åt det? (Syfte: Se vilka aktörer som är viktiga att ha med i samverkan för att kunna genomföra arbetet.) 
  • Leder det vi gör till att minska och motverka segregation? (Syfte: Undersöka hur organisationen kan följa upp sitt arbete, och vad organisationen kan göra för att öka kunskapen om segregationens effekter framåt.) 

Mer information i januari 

Utlysningen av statsbidrag sker i början av 2021. Mer information kommer publiceras på Delmos webbplats i januari. Delmos kommer även att informera om utlysningen i sociala medier samt i nyhetsbrev.  

Ett uppföljande digitalt möte kommer att hållas då utlysningen har öppnat. Då kommer Delmos kunna besvara mer detaljerade frågor om exempelvis tidsplan och ansökningens omfattning. Håll utkik i kalendariet på delmos.se. 

Vill din organisation ta del av presentationen som hölls på webbinariet i december? 

Mejla bidrag@delmos.se   

Faktaruta : 

  • När kan man ansöka om statsbidrag 2021? Utlysningsdatum är ännu inte bestämt. Mer information kommer i början av 2021. Håll utkik på delmos.se. 
  • Vad är det högsta beloppet man kan söka för 2021?  Det finns inget maxbelopp eftersom det är en bedömningsfråga. Mer information om exakta belopp kommer i januari 2021. 
  • Vad gick statsbidraget till för ideella föreningar och stiftelser 2020?Delmoshar sammanställt en lista över vilka inriktningar de beviljade ansökningarna har haft 2020.  Se listan här.
Back To Top