skip to Main Content

Statsbidraget: de kan söka om medel för arbete med att minska och motverka segregation 2022

Under 2022 kan vissa aktörer ansöka om statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka segregation. Det handlar om 74 kommuner med stora segregationsutmaningar i 17 regioner, samt ideella organisationer som samverkar med kommunerna/regionerna.

– Det är positivt att statsbidraget nu kan gå till de som har störst segregationsutmaningar. På så sätt går statliga medel till arbete där behovet av förändring är som störst, säger Anders Kessling, direktör på Delegationen mot segregation.

Det är regeringen som har beslutat om förteckningen över de kommuner som är aktuella för statsbidrag från Delmos. Även regioner och kommunalförbund där en sådan kommun ingår, samt ideella organisationer som samverkar med kommunerna i förteckningen, kan ansöka om statsbidrag från Delmos.

Förteckningen över kommunerna bygger på de två mått som Delmos har tagit fram för att mäta och följa segregation och socioekonomiska förutsättningar: ojämlikhetsindex och områdestyper. Kommunerna som finns med på förteckningen har dels en relativt hög grad av segregation (en standardavvikelse över riksgenomsnittet på ojämlikhetsindexet), dels en större andel av befolkningen som bor i områden med socioekonomiska utmaningar (en och en halv standardavvikelse över riksgenomsnittet).

– Det finns en föreställning att segregation bara finns i vissa städer, men förteckningen visar att många kommuner utanför storstadsområdena har utmaningar både vad gäller segregation och andel av befolkningen som bor i områden med socioekonomiska utmaningar, säger Anders Kessling.

Länk till de 74 kommunerna

Fakta statsbidraget 2022

 • Delegationen mot segregation har möjlighet att fördela cirka 235 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner och regioner samt till vissa ideella organisationer under 2022. Medlen ska gå till arbete för att minska och motverka segregation.
 • Endast kommuner med stora utmaningar i fråga om socioekonomisk segregation, samt regioner och kommunalförbund där en sådan kommun ingår, kan ta del av bidraget. Regeringen har tagit fram en förteckning över vilka 74 kommuner det gäller.
 • Endast ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som samverkar med de 74 kommunerna, eller med regioner eller kommunalförbund där en sådan kommun ingår, kan ansöka om bidrag från Delmos.
 • Förändringarna i förordningarna träder i kraft den 1 mars 2022. Delmos kommer att gå ut med utlysningen under våren 2022. Mer information kommer att läggas ut på Delmos webbplats framöver.
 • Delmos har tagit fram ett digitalt statistikverktyg för att mäta och följa segregationen: Segregationsbarometern. Verktyget kan användas av bidragsmottagarna för att kartlägga segregationen. Länk till Segregationsbarometern
 • För att ingå i förteckningen över kommuner med stora utmaningar i fråga om socioekonomisk segregation, krävs att kommunen uppfyller minst ett av två följande kriterier:
  • Kommunen har ett ojämlikhetsindex som är ≥1 standardavvikelse över riksgenomsnittet.
   eller
  • Kommunen har en andel av befolkningen som lever i områden med socioekonomiska utmaningar som är ≥1,5 standardavvikelse över riksgenomsnittet.
Back To Top