skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Slutrapportering Ska Ske Som Planerat

Slutrapportering ska ske som planerat

Slutrapportering ska ske som planerat hos de organisationer som har fått statsbidrag från myndigheten. Det gäller också plan för fortsatt arbete, trots att det i nuläget inte kommer att kunna gå att söka pengar under 2019.

Kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser som har tagit emot statsbidrag från Delegationen mot segregation, ska redovisa bidragets användning i en slutrapport till myndigheten senast den 31 januari 2019 (eller det datum som anges i beslut). Bidragsmottagare är enligt förordning skyldiga att redovisa hur medlen har använts.
Slutrapportering och plan för fortsatt arbete ska lämnas in, även om Delegationen mot segregation kan avvecklas i enlighet med riksdagsbeslut och trots att det i nuläget inte går att söka medel från myndigheten för genomförande under 2019.

– Bidragen har använts för att ta fram regionala och lokala lägesbilder samt behovsanalyser i samverkan mellan flera aktörer. Denna kunskap blir en viktig utgångspunkt för vilka insatser mot segregation som kan genomföras. Delegationen mot segregation kommer också att kunna sprida denna kunskap om nuläge och behov bland annat till andra myndigheter och i den redovisning av hur bidragen har använts och vad de har lett till som ska lämnas till regeringen i juni. Vi ser också över möjligheten att tillgängliggöra planerna så att aktörerna lättare ska kunna samverka i framtiden på lokal, regional och nationell nivå säger Charlotte Johansson, verksamhetschef på Delegationen mot segregation.

Läs mer om Statsbidrag 2018

Back To Top