skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Skillnader och likheter mellan polisens lista och områdestyperna

Områdestyperna och polisens lista över utsatta områden lämpar sig för olika ändamål och sammanhang. Nu kan man jämföra dem i Segregationsbarometerns kartor.

“Utsatta områden”, ”utanförskapsområden”, ”segregerade områden”… Det finns flera benämningar på områden med socioekonomiska utmaningar, och de används ofta som om de vore synonyma i allt från vardagligt tal till analyser och i politiska sammanhang. Men de lämpar sig för olika ändamål.

–  Polisens lista över utsatta områden som har funnits sedan 2015 har fått ett stort genomslag, inte minst i media, och är allmänt etablerad nu. Men den rikstäckande indelningen i områdestyper för analys och uppföljning av socioekonomisk segregation som har funnits tillgänglig i Segregationsbarometern sedan 2021 är oftast en mer ändamålsenlig områdesindelning, säger Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation, som utvecklat barometern.

–  Segregationsbarometern är framtagen och anpassad för mer nyanserad och bredare segregationskartläggning och -analys, och tar hänsyn till att segregation är en komplex fråga. Områdestyperna lämpar sig bättre som beslutsunderlag och för samhällsplanering, eftersom det kräver ett bredare fokus än man har i Polisens lista, som är framtagen som ett instrument för prioriteringar och samverkan i polisarbete och främst fokuserar på brottslighet.

Fakta om alla områden och jämförelse på karta

Nu är det möjligt att se hur utsatta områden och områden med socioekonomiska utmaningar överlappar varandra, och var de skiljer sig åt. I det webbaserade öppna statistikverktyget Segregationsbarometern.delmos.se finns en ny funktion där man kan jämföra kartbilderna, och samtidigt ta fram fakta om förutsättningarna i områdena i tabeller och diagram.

–  Det är bra att Polisens lista över utsatta områden finns som ett filter i Segregationsbarometern eftersom det kan skapa en bred förståelse för indelningarnas likheter och skillnader, så att de kan användas för rätt ändamål, säger Johan Kardell, analytiker på Polisens Nationella operativa avdelning (NOA), som har bidragit till artikeln med sin expertis.

I en ny artikel beskrivs och jämförs indelningsgrunderna för områdestyper och Polisens lista över utsatta områden med avsikten att höja kunskapen om de olika indelningarna. Med den kunskapen får aktörer på nationell, regional och lokal nivå bättre förutsättningar att använda rätt områdesindelning i sitt arbete.

Olika syften och användning

Många kommuner och andra offentliga aktörer hänvisar i dagsläget till Polisens lista i sitt arbete mot segregation eller socioekonomiska utmaningar. Det kan leda fel beroende på vad arbetet ska åstadkomma. Förvisso ringar Polisens lista in vissa områden som har låg socioekonomisk status, men den har primärt fokus på att identifiera områden där kriminella har en inverkan på lokalsamhället i olika grad och att vara ett stöd i arbetet med att bekämpa brott och som grund för samverkan mot brottslighet med andra aktörer.

–  Eftersom områdesindelningarna är framtagna med olika syften blir analyserna skarpare om de används för det de är avsedda – områdestyper när man tittar på socioekonomiska förutsättningar och Polisens lista om brottsligheten är i fokus, säger Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation (Delmos).

Områden med utmaningar inte alltid utsatta enligt Polisen

De socioekonomiska områdestyperna i Segregationsbarometern är ett viktigt verktyg i arbetet med att minska och motverka segregation. Indelningen kan användas av regeringen, myndigheter, regioner, kommuner, forskare eller andra aktörer när de ska överväga hur insatser behöver utformas och sättas in i ett långsiktigt arbete i flera olika sektorer. Man kan följa om det blir fler eller färre områden med socioekonomiska utmaningar och hur stor andel av befolkningen som lever under olika socioekonomiska förutsättningar. Den är alltså ett bra stöd för planering och uppföljning av insatser för att motverka segregationen och dess negativa effekter. Åtgärder som oftast ska sättas in i områden med socioekonomiska utmaningar, även om de inte alltid är utsatta områden enligt Polisen.

Kartbild över områden i Göteborg med markeringar per områdestyp och per polisens lista

Kartbild över områden i Göteborg med markeringar per områdestyp och per polisens lista.

Ladda ner artikeln: Skillnader och likheter mellan polisens lista och områdestyperna

Se polisens utsatta områden i Segregationsbarometern – ny funktion

För att se polisens utsatta områden i Segregationsbarometern klickar du in till den interaktiva kartan och där väljer du vyn Områdestyp i rullistan till vänster i kartan och klickar i rutan under på Utsatta områden enligt Polisens definition.

Läs om polisens lista över utsatta områden

Back To Top