skip to Main Content

Segregationsbarometern är uppdaterad med ny statistik – möjligt att se effekter av pandemin 

Segregationsbarometern är ett unikt statistikverktyg som Delegationen mot segregation har tagit fram för att stötta och utveckla arbetet för att minska och motverka segregation. Vid lanseringen hösten 2021 byggde den mestadels på statistik från 2018. Nu har siffrorna blivit uppdaterade med aktuell statistik för 2019 och 2020, som alltså omfattar covid-19-pandemins första år.

– Redan nu är det möjligt att vissa av pandemins effekter syns i statistiken, och den kunskapen är viktig att ta vidare både på lokal nivå, regionalt och nationellt. I och med uppdateringen kan alla aktörer som arbetar med mätning och analys av segregationens olika aspekter ta fram lägesbilder som är aktuella och kunskapsbaserade. Insatserna för att minska och motverka segregationen blir mer träffsäkra när man tillvaratar kunskap och utgår från fakta i planeringen, säger Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation.

I Segregationsbarometern kan man mäta och följa upp segregationen inom olika samhällsområden och på många olika geografiska nivåer, till exempel områden inom en kommun eller region. Användarna kan ta fram en samlad bild av segregationen och hur den utvecklas med hjälp av indikatorer som belyser socioekonomisk boendesegregation inom statistikområden som arbete, bostad, utbildning, demokrati och hälsa. Delmos utgår från det uppdaterade underlaget i egna, kommande artiklar och analyser och den stora årsrapporten som publiceras i juni.

 

Fakta om statistiken i Segregationsbarometern

 • Segregationsbarometern utgår från registerdata från Statistiska Centralbyrån (SCB). De flesta variablerna publiceras löpande under året efter det år som statistiken avser.
 • Vissa variabler, exempelvis ”andel förvärvsarbetande”, publicerar SCB två år efter det år statistiken avser.
 • När Segregationsbarometern lanserades i september 2021 var 2018 eller 2019 det senaste tillgängliga året för alla variabler.
 • Samtliga indikatorer har uppdaterats med statistik för 2019. Majoriteten av indikatorerna har även uppdaterats med statistik för 2020.
 • Indikatorer som ännu inte har uppdaterats med 2020 års siffror är följande:
  • Valdeltagande i riksdagsval
  • Valdeltagande i landstingsval
  • Valdeltagande i kommunval

Ovanstående uppdateras när valstatistiken blir tillgänglig hos SCB (i slutet av 2022 eller i början av 2023).

  • Andel unga som varken arbetar eller studerar uppdateras i maj 2022.

Länk till Segregationsbarometern

 

 

 

 

Back To Top