skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Regeringsuppdrag: Delmos ska ta fram ett index

Delegationen mot segregation har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett index för att belysa socioekonomiska faktorer.
– Socioekonomisk segregation handlar om många olika aspekter som hänger ihop och förändras hela tiden. Ett index blir en viktig pusselbit i att förbättra möjligheten att analysera segregationens utveckling. Därmed kan exempelvis kommuner och regioner få underlag för att göra mer effektiva insatser för att minska och motverka segregation, säger Anders Kessling, direktör för Delmos.

Regeringen har gett Delegationen mot segregation (Delmos) i uppdrag att utveckla arbetet med att följa upp och utvärdera utvecklingen av den socioekonomiska segregationen i hela landet. Uppdraget innebär att Delmos tillsammans med SCB ska utveckla ett rikstäckande index som belyser hur olika områden förhåller sig till varandra när det gäller socioekonomiska faktorer.

Socioekonomiska faktorer samspelar

Indexet kommer bland annat att visa segregationens omfattning. Indexet kommer att göra det möjligt att följa hur olika områden förhåller sig till varandra när det gäller centrala socioekonomiska faktorer, exempelvis medelinkomst.

Detta index blir därmed även en viktig del i Delmos arbete med att belysa segregation ur en rad aspekter.

– Genom att nu kunna mäta, följa och analysera den socioekonomiska segregationens utveckling förbättras förutsättningarna för aktörer att kunna arbeta för att minska och motverka segregation mer effektivt, säger Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation.

Digitalt verktyg på gång

Delegationen mot segregation arbetar sedan tidigare med att ta fram ett digitalt uppföljningssystem. Systemet ska fungera som ett verktyg för exempelvis kommuner och regioner att identifiera segregationsmönster, samt att se segregationens utveckling över tid, både lokalt, regionalt och nationellt.

Indexet kommer att kopplas ihop med detta uppföljningssystem.

Uppdraget med det rikstäckande indexet ska vara genomfört senast den 30 juni 2021.

 

Uppföljningssystemet: Segregation ska kunna följas upp nationellt

Rapport: Ett nationellt uppföljningssystem av segregation

Regeringens pressmeddelande om ett rikstäckande index 

Back To Top