skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Regeringen betonar kunskaper om platsens betydelse och förstärker statens arbete mot segregation

Regeringen har beslutat att åtta viktiga myndigheter ska beakta kunskaper om platsens betydelse inom ramen för sina uppdrag och redovisa hur de kan dra nytta av de nya statistikverktygen för uppföljning av socioekonomisk segregation. Regeringen betonar att de statliga myndigheterna måste ha ett tydligt segregationsperspektiv i sitt arbete och att de ska använda framtagen kunskap.

–  Vi tror att det här kan underlätta och förbättra myndigheternas uppdrag. Segregationsbarometern som utgår från områdestypindelningar och ojämlikhetsindex lanserades under 2021. Det har redan visat sig vara relevanta och användbara verktyg som uppskattas av statliga myndigheter, regioner, kommuner och inom civilsamhället, säger Anders Kessling, Delmos direktör.

Vissa uppgifter flyttas till Boverket

Samtidigt har regeringen beslutat att vissa viktiga uppgifter hos Delmos, som Segregationsbarometern, ska gå över till Boverket den 1 januari 2023. Myndigheterna ska förbereda och analysera konsekvenserna av överföringen av uppgifterna tillsammans. Och särskilt beakta hur kvaliteten kan bibehållas. Senast den 7 oktober ska redovisningen göras.

–  Det är betryggande att aktörerna får fortsatt tillgång till verktygen. Man jobbar smartare och bättre när man har gemensamma och faktabaserade bilder av hur verkligheten ser ut och utgår från dem när man planerar och genomför åtgärder för att minska och motverka segregationen, säger Anders Kessling. Därför är uppgifterna så viktiga. Det är bra att de vidareförs och att regeringen betonar kvalitetsaspekten.

Bakgrunden till att uppgifterna ska överföras till Boverket är riksdagens budgetbeslut hösten 2021 som innebär att Delmos ska avvecklas under 2022. Regeringen gav Delmos i uppdrag att förbereda sin avveckling i myndighetens regleringsbrev för 2022.

Läs om de statistiska verktygen och måtten

Gå till Segregationsbarometern

Ladda ned regeringens strategi mot segregation

Ladda ned Delmos regleringsbrev

 

Fakta

Uppdrag till åtta myndigheter

Åtta myndigheter får i uppdrag att förstärka arbetet mot segregation. De ska ”analysera och redovisa i vilken utsträckning som nya statistikverktyg för uppföljning av socioekonomisk segregation, särskilt regionala statistikområden, socio­ekonomiskt index och statistik fördelat på områdestyper, kan användas som ett stöd i analys, planering, inriktning och uppföljning av myndighetens verksamhet enligt ordinarie uppdrag” och redovisa det den 28 oktober 2022.

Det gäller Arbets­förmedlingen, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens servicecenter, Statens skolverk och Trafikverket.

Läs regeringens pressmeddelande om uppdrag till åtta myndigheter att förstärka arbetet mot segregation

Uppgifter som ska föras över till Boverket

  • Förvaltning och utveckling av analysverktyget Segregationsbarometern och de mått som verktyget grundar sig på.
  • Framtagande av analyser av hur den socioekonomiska segregationen utvecklas.
  • En årlig rapportering om utvecklingen av den socioekonomiska segre­gationen.
  • Att sprida kunskap om Segregationsbarometern och socioekonomisk segregation till aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Läs regeringens pressmeddelande om överföring av uppgifter från Delmos till Boverket

Exempel på kunskap från Delmos

Delmos kunskapsuppdrag omfattar att ta fram och sprida kunskap om segregation, följa forskningen och leverera analyser om den socioekonomiska segregationens utveckling till regeringen.

Delmos har genomfört uppdraget exempelvis genom att:

  • ta fram och lansera Segregationsbarometern, ett världsunikt webbaserat öppet statistikverktyg där användarna kan ta fram egna analyser med stöd av faktabaserade bilder
  • utveckla en områdestypindelning över hela Sverige baserad på statistiska indikatorer inom arbetsmarknad, utbildning, hälsa och bostad tillsammans med SCB och ett ojämlikhetsindex som täcker landets kommuner som instrument för analyser
  • publicera Segregation i Sverige – årsrapport 2021 om den socioekonomiska boendesegregationens utveckling som visar att segregationen har ökat sedan 1990-talet
  • publicera En demokrati för alla?, en rapport om kopplingen mellan segregation och demokratideltagande som visar att det finns ett demokratiskt utanförskap i vissa områden
  • ta fram en lista över vilka kommuner i Sverige som har särskilt stora socioekonomiska utmaningar och hög grad av segregation.
Back To Top