skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Redovisning av statsbidraget 2017

Delegationen mot segregation lämnade den 2 maj in en redovisning till regeringen om de statsbidrag för att motverka segregation som fördelades till kommuner och landsting under 2017. Det var Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation som fördelade bidragen.

Kommittén hade möjlighet att fördela 46 miljoner kronor till kommuner och landsting under hösten 2017. Av dessa medel fördelades drygt 26 miljoner kronor. Av kommunernas redovisningar av bidragen framgår att större delen av insatserna har handlat om utveckling av verksamheterna, till exempel genom nätverk för erfarenhetsutbyte. Främst har insatserna handlat om att stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen.

Några av insatserna utgår från segregation ur ett relationellt perspektiv, det vill säga ett hela staden-perspektiv och några insatser är sektorsövergripande, det vill säga handlar om samverkan mellan flera sakområden; till exempel skola och socialtjänst.

– Vi ser att det finns både förutsättningar för och behov av satsningar för att bidra till ökad samordning och samverkan, både inom kommuner och mellan kommuner och andra relevanta aktörer. Det är också viktigt att satsningar är långsiktiga och sektorsövergripande, säger Charlotte Johansson, verksamhetschef på Delegationen mot segregation.

Under 2018 kan kommuner och landsting samt även ideella föreningar och stiftelser få stöd i arbetet för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på lokal och regional nivå. Intresseanmälan för stödet ska vara inlämnad till Delegationen mot segregation senast den 15 maj 2018 och är en förutsättning för att senare söka statsbidrag.

Ladda ner redovisningen (pdf)

Back To Top