skip to Main Content

Redovisning av 2020 års statsbidrag inlämnad till regeringen

År 2020 fördelade Delegationen mot segregation knappt 82 miljoner kronor i statsbidrag för att minska och motverka segregation. Myndigheten fördelade bidragen i enlighet med två förordningar till kommuner, regioner respektive ideella organisationer och stiftelser.

Syftet med utlysningen var att bidra till att skapa goda förutsättningar för aktörer på alla nivåer att bedriva ett långsiktigt arbete mot segregation. Arbetet skulle vara kunskapsfrämjande och utveckla samverkan mellan olika aktörer som har betydelse för segregationens utveckling.

Ökad kunskap ger grund för mer träffsäkra insatser

Delmos fick in 272 ansökningar varav 70 beviljades. De beviljade ansökningarna handlade till stor del om att aktörerna skulle utveckla kunskap om segregationens nuläge och analysera bakomliggande orsaker till segregation.

Genom en ökad kunskap kan aktörerna lägga grunden till mer träffsäkra insatser framöver. Aktörernas arbete ledde också till utveckling av samordning och samverkan, både sektorsövergripande och tvärsektoriell. Samverkan kan bland annat leda till bättre samsyn och till att insatser får större effekt.

Läs Delmos redovisning av statsbidrag 2020.

Läs mer om Delmos statsbidrag.

Back To Top