skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Nytt System För Att Mäta Och Följa Segregation Lanseras I Höst

Nytt system för att mäta och följa segregation lanseras i höst

I höst lanserar Delmos Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Systemet gör det möjligt att mäta och följa upp segregationen och dess utveckling både sektorsövergripande och på många olika geografiska nivåer.

Segregationsbarometern riktar sig bland annat till tjänstemän inom kommuner och regioner som arbetar med att minska och motverka segregation. I utvecklingsarbetet har Delmos arbetat nära myndighetens målgrupper, bland annat i form av referensgrupper med representanter för kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhälle. Myndigheten har också haft löpande dialog med forskare i utvecklingen av systemet.

– Segregationsbarometern är ett verktyg för att skaffa sig kunskap om hur segregationen ser ut runtom i Sverige, säger Anders Kessling, direktör för Delmos. Segregation är inte något som är statiskt, utan det går att ändra utvecklingen. Genom att arbeta med mätning och analys kan aktörer nu få en gemensam bild av läget och vända en eventuell negativ utveckling genom insatser som kan bli mer träffsäkra och få större effekt då de baseras på kunskap och statistik.

Användarvänligt verktyg för komplex fråga

Systemets utgångspunkt är socioekonomisk boendesegregation. I systemet kan användarna ta fram en samlad bild av den socioekonomiska segregationen, med hjälp av centrala mått och viktiga indikatorer inom statistikområden som arbete, bostad, utbildning, demokrati och hälsa.

– Med Segregationsbarometern vill vi skapa ett användarvänligt system som gör det relativt enkelt att ta till sig information kring en fråga som är komplex och som spänner över flera sektorer, säger Ulrika Gustafsson, analytiker på Delmos och samordnare för utvecklingsarbetet med Segregationsbarometern.

Segregationsbarometern innehåller olika mått, i form av index och områdestyper, som är centrala för att mäta och följa segregation och som ska underlätta användarnas analys. Systemet innehåller även 19 indikatorer, däribland ”disponibel inkomst” och ”barn inskrivna i förskolan”. Användaren kommer också att kunna bryta ner indikatorerna på bakgrundsvariabler som kön och ålder.

Underlättar analys av likheter och skillnader

Med hjälp av uppföljningssystemet kan användaren analysera likheter och skillnader inom exempelvis en kommun, eftersom det går att bryta ner indikatorerna på lägre geografiska nivåer.

– Vi har byggt en rad olika funktioner, bland annat en kartfunktion som är ett viktigt verktyg i systemet, säger Ulrika Gustafsson. Kartfunktionen är viktig för att förstå segregation och för att belysa den geografiska platsens betydelse.

Systemet kommer även att innehålla en användarhandbok, som är en pedagogisk guide till systemet och dess olika funktioner samt tips för analys.

Index och rapport som visar segregationens utveckling

I början av juli släppte Delegationen mot segregation också en rapport om segregationens utveckling i Sverige.

I denna rapport redovisas även det regeringsuppdrag som Delmos och Statistikmyndigheten SCB utför gemensamt, och som handlar om att ta fram ett rikstäckande index för att belysa socioekonomiska faktorer. Detta index är en viktig pusselbit i att analysera segregationens utveckling samt belysa hur olika områden förhåller sig till varandra när det gäller socioekonomiska faktorer. Indexet kommer även att integreras i Segregationsbarometern.

Läs mer i Delmos rapport ”Segregation i Sverige – årsrapport 2021 om den socioekonomiska boendesegregationens utveckling”

 

Att mäta och följa segregation:

  • Delmos lanserar Segregationsbarometern hösten 2021. Systemet gör det möjligt att samlat mäta och följa segregationens utveckling över tid i Sverige.
  • Delmos har utvecklat Segregationsbarometern för att stödja aktörer i att utföra ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete mot segregation. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag om att utveckla ett uppföljningssystem.
  • Med Segregationsbarometern blir det för första gången möjligt att följa upp segregationen i Sverige genom att mäta så många olika indikatorer inom vitt skilda samhällsområden på flera olika geografiska nivåer.
  • Parallellt med Segregationsbarometern arbetar Delmos med två andra regeringsuppdrag med koppling till att mäta och följa segregation. Dels tar Delmos ihop med SCB fram ett rikstäckande index för att belysa socioekonomiska faktorer, dels tar Delmos fram en rapport med en kartläggning och analys av segregationens utveckling i Sverige. Dessa två regeringsuppdrag redovisas under sommaren 2021.

 

Läs mer:

Delmos bygger system för att följa upp segregationens utveckling 

Delmos ska ta fram ett index

Regeringens pressmeddelande om uppdraget att ta fram ett socioekonomiskt index

Back To Top