skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Nya uppdrag ska stärka reformprogrammet

Regeringen har givit Delmos, Vetenskapsrådet och SCB olika uppdrag som rör uppföljning, forskning och statistik och som är kopplade till det långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation 2017–2025.

Under 2018 har Delegationen mot segregation, Delmos, i uppdrag att utveckla ett uppföljningssystem kring segregationen i Sverige samt regeringens reformprogram för minskad segregation. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. Delmos ska även inhämta synpunkter från andra relevanta myndigheter och göra avstämningar med Kulturdepartementet under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas senast den 22 december 2018.

SCB har fått i uppdrag att utveckla sin statistik så att socioekonomiska förhållanden kan redovisas för lokala områden i hela landet. Det handlar i den pågående förstudien mycket om hur områdesindelningen kan och bör göras. Syftet är att lättare kunna följa utvecklingen vad gäller segregation och områden med socioekonomiska utmaningar samt för att kunna följa upp reformprogrammet. Uppdraget ska slutredovisas den 16 april 2018.

Vetenskapsrådets uppdrag handlar om att kartlägga forskningen om de mekanismer som orsakar, bidrar till och befäster segregationen. Kartläggningen ska inkludera nationella och internationella forskningsresultat samt en redovisning av pågående forskning i Sverige. Den ska särskilt belysa de fokusområden som ingår i reformprogrammet: bekämpa brottsligheten, minska långtidsarbetslösheten, lyfta skolan och elevers resultat, stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen samt stärka demokratin och stödja det civila samhället. Syftet med uppdraget är att samla kunskap som visar vilka insatser mot segregation som är mest effektiva. Kartläggningen ska vara slutförd senast den 1 juni 2018.

Läs mer:

Vetenskapsrådets kartläggning

SCB:s delrapportering Att mäta segregation på låg regional nivå

SCB:s slutrapport Att mäta segregation på låg regional nivå

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Delegationen mot segregation

Back To Top