skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Nya förslag kan minska skolsegregationen

Under de senaste decennierna har skolsegregationen ökat, och familjebakgrunden spelar en allt större roll för skolresultaten. Delegationen mot segregation välkomnar därför två nya utredningar som kan bidra till att minska skolsegregationen.

De båda utredningarna En mer likvärdig skola och Gemensamt ansvar ger verktyg för att få mer socialt allsidigt sammansatta skolor, dels för grundskolan, dels för gymnasieskolan.

– I takt med att boendesegregationen har ökat har elever med liknande bakgrund koncentrerats till olika skolor. Under de senaste decennierna har därför även skolsegregationen ökat, både i grundskola och gymnasieskola. Men det här är en utveckling som går att vända, säger Emmy Bornemark, utvecklingsledare på Delmos.

Delegationen mot segregation välkomnar därför dessa två betänkanden, där det finns en rad förslag som kan tillsammans leda till att skolsegregationen minskar.

Viktigt att arbeta brett mot skolsegregation

Forskning visar att allsidigt sammansatta klasser ger goda möjligheter till bra skolresultat för alla elever. Dessutom visar forskning att det är svårare att genomföra skolans demokratiuppdrag i skolor som är uppdelade utifrån elevers familjebakgrund.

Delegationen mot segregation ser att det inte räcker med enskilda insatser för att få till en förändring, och kommuner och andra aktörer måste dessutom arbeta mot boendesegregationen.

– Vi kommer inte att komma till rätta med skolsegregationen utan att komma till rätta med boendesegregationen – det är den viktigaste orsaken bakom skolsegregation, säger Katarina Ramanius, utvecklingsledare på Delmos.

I det arbetet kommer det webbaserade uppföljningssystem som Delmos lanserar under nästa år att spela en viktig roll. Dessutom kommer systemet också kunna bidra med underlag till bland annat Skolverket utifrån segregationens konsekvenser för skolan.

 

Skolsegregation slår mot kvalitet och social sammanhållning:

  • Segregation gör det svårare att hålla en jämn kvalitet i skolan. Det märks bland annat genom att länder med stora skillnader i skolors kvalitet totalt sett får ett sämre resultat. Vill man ha ett nationellt bättre resultat ser man till att inte ha segregerade skolor.
  • Skolsegregation kan även ha en negativ påverkan på den sociala sammanhållningen i samhället.
  • Delmos ungdomsrapport visar att andelen unga som slutfört gymnasieskolan med examen inom tre år är cirka 54 procent i områden med socioekonomiska utmaningar, i jämförelse med cirka 83 procent för områden med goda socioekonomiska förutsättningar och cirka 76 procent för landsbygderna.
  • Segregationen i gymnasieskolan uppstår när elever med olika bakgrund och förutsättningar väljer och antas på olika program och skolor.
  • Gymnasieskolan innebär både en uppdelning i olika utbildningsinriktningar och en uppdelning utifrån tidigare skolprestationer.

 

Länkar:

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning  

Delmos rapport: Segregationens konsekvenser för unga

 

 

Back To Top