skip to Main Content

Nya bilder av segregationen med områdestyper och ojämlikhetsindex som mått

Trender i segregationens utveckling kan nu följas till och med 2020 med hjälp av Segregationsbarometern som beskriver den socioekonomiska boendesegregationen över hela Sverige. Man kan också se hur många som bor i de olika områdestyperna och hur hög grad av segregation en kommun eller ett län har.

Segregationsbarometern är ett unikt webbaserat statistikverktyg som Delegationen mot segregation har tagit fram för att stötta och utveckla arbetet med att minska och motverka segregation. Den rikstäckande områdesindelningen och ett ojämlikhetsindex som beskriver graden av socioekonomisk boendesegregation har uppdaterats med siffror som Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerade i slutet av mars.

– Områdestyperna är ett viktigt verktyg i arbetet för att minska och motverka segregation. När man kan se hur det ser ut kan man fråga sig varför det ser ut som det gör, och det skapar möjlighet till förändring, säger Ulrika Gustafsson, analytiker på Delmos och ansvarig för Segregationsbarometern.

– Inte minst på lokal och regional nivå är det användbart eftersom man kan utgå från kunskapen om hur de socioekonomiska förhållandena ser ut i den egna kommunen eller regionen i samhällsplaneringen. Man kan till exempel göra egna enkäter och undersökningar med utgångspunkt i materialet som kan tas fram i Segregationsbarometern, säger Ulrika Gustafsson.

Det finns också ny information om hur många som bor i de olika områdestyperna på kommunal och regional nivå, och det ger ytterligare en bild av de socioekonomiska förutsättningarna.

Trender analyseras i kommande rapport

Eftersom utvecklingen är långsam bör man titta på långsiktiga trender snarare än enskilda år. I Segregationsbarometern finns måtten i en kartfunktion som visar hur utvecklingen ser ut. Även om ett områdes socioekonomiska status är trögrörlig går det se förändringar över tid.

– Vi kan se att antalet områden med stora socioekonomiska utmaningar har ökat något sedan 2019. Antalet områden med goda förutsättningar, där de allra flesta bor, har också ökat. Samtidigt har områdena med allra bäst förutsättningar minskat. Mycket pekar på att en polariseringstrend håller i sig, men frågan är komplex. Nu håller vi på och analyserar utvecklingen som bäst, säger Charlotta Boström som skriver om förändringarna i Delmos Årsrapport 2022.

Ojämlikhetsindex, som beskriver graden av segregation i alla Sveriges kommuner och län, har också blivit uppdaterad. Index på lokal nivå visar i hur hög grad människor i olika inkomstgrupper lever och verkar separerade från varandra i en kommun.

Delmos utgår från de uppdaterade måtten i kommande artiklar och i Årsrapport 2022 som publiceras i juni.

 

Fakta om måtten i Segregationsbarometern

Områdestyperna är en rikstäckande områdesindelning som belyser områdens olika socioekonomiska förutsättningar. Det finns fem områdestyper – från områden med stora socioekonomiska utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar.

Ojämlikhetsindex beskriver graden av socioekonomisk segregation i en kommun eller i ett län i genomsnitt. Kunskapen är ett användbart underlag i analyser för att förstå i vilken utsträckning personer med skilda förutsättningar lever och verkar separerade från varandra.

Segregationsbarometern – Ett digitalt verktyg från Delmos

Back To Top