skip to Main Content

Ny funktion i Segregationsbarometern underlättar jämförelser av områdens olika socioekonomiska förutsättningar på nationell nivå

Nu lanseras en ny funktion i det digitala verktyget Segregationsbarometern: områdesstatistik. Funktionen fördelar statistik på områdestypnivå och gör det lättare att ta fram underlag till analyser på nationell nivå och överblicka läget i olika områdestyperna – något en rad aktörer i Sverige har stort behov av.

– Områdesstatistik är en viktig pusselbit i att få fram fakta om platsens betydelse för människors förutsättningar, vilket i sin tur förbättrar möjligheterna att nationellt påverka segregationen och vända en negativ utveckling, säger Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation (Delmos) som står bakom Segregationsbarometern.

Med hjälp av områdesstatistik kan du enkelt undersöka och jämföra läget i olika områdestyper runtom i landet eller mellan områdestyperna.

Du kan exempelvis titta närmare på hur stor andel barn som lever i barnfattigdom i de olika områdestyperna eller hur arbetslösheten har utvecklats i områden med socioekonomiska utmaningar och andra områden.

Förbättrar för offentliga aktörer att göra nationella jämförelser och nå sina mål

Statistiken utgår från 19 indikatorer samt ett par bakgrundsvariabler. Funktionen är uppbyggd runt måttet områdestyper, som tagits fram av SCB och Delmos. Måttet är sedan tidigare en central del i Segregationsbarometern. Indelningen finns framtagen för perioden 2011–2020 och uppdateras årligen av SCB.

När måttet områdestyper lanserades 2021 innebar det att det, för första gången, fanns en rikstäckande och vedertagen definition av områden med socioekonomiska utmaningar och andra typer av områden. Med Segregationsbarometerns nya funktion för områdesstatistik kan aktörer, som myndigheter, ytterligare fördjupa sina analyser av områden på nationell nivå.

– Det här är viktigt inte minst med tanke på att regeringen våren 2022 beslutade att åtta viktiga myndigheter ska beakta kunskaper om platsens betydelse inom ramen för sina uppdrag, bland annat genom att använda områdestyper, och att det ska påverka inriktningen av deras verksamhet, säger Anders Kessling och fortsätter:

– Det här kommer att underlätta och förbättra myndigheternas möjligheter att nå sina uppdrag. Det är mycket positivt att ett antal stora myndigheter ska redovisa hur de kan använda Segregationsbarometern och dess analysfunktioner och använda det i sin verksamhet enligt ordinarie uppdrag. Med faktabilder om platsens förutsättning som grund förbättras möjligheterna att påverka segregationen och vända en negativ utveckling i samarbete med den lokala och regionala nivån, säger Anders Kessling.

Nationell överblick över den socioekonomiska situationen

Med Segregationsbarometerns nya funktion områdesstatistik är det möjligt att överblicka hur områdestyperna är fördelade runtom i Sverige. Man kan även göra jämförelser mellan områdestypernas utveckling och förutsättningar, och resultaten kan tas fram i kartbilder, tabeller och diagram. Det går också att exportera data för att göra egna bearbetningar eller kompletteringar. Med hjälp av områdesstatistiken blir det lättare att analysera, inrikta, planera eller följa upp insatser utifrån kunskap om läget i olika områdestyper.

Syftet är att förbättra olika aktörers möjligheter att få fram kunskap om hur den socioekonomiska situationen är på olika platser där människor bor, lever och växer upp. Funktionen gör det lättare att undersöka den nationella nivån, exempelvis hur arbetslösheten ser ut i en viss områdestyp runtom i landet.

I artikeln Områdestyper stärker offentliga aktörers förutsättningar att nå sina mål beskrivs den nya funktionen, och hur den kan användas.

Läs mer:

En annan ny funktion i Segregationsbarometern är att polisens lista över utsatta områden kan jämföras med områdestyperna på kartbilder och att statistik om områdestyperna kan tas fram. Läs mer i pressmeddelandet Skillnader och likheter mellan polisens lista och områdestyperna.

Välkommen till webbinarium om Segregationsbarometerns nya funktioner, torsdagen 16 juni kl 9. Läs mer och anmäl dig. Du kan också höra av dig till Delmos ifall du vill ta del av webbinariet i efterhand.

Läs mer om hur regeringen stärker statens arbete mot segregation

Artikel: Regeringen betonar kunskaper om platsens betydelse och förstärker statens arbete mot segregation.

Läs regeringens pressmeddelande och se pressträffen i efterhand: Regeringen ger åtta myndigheter i uppdrag att förstärka arbetet mot segregation.

Fakta om Segregationsbarometern:

  • Delmos lanserade Segregationsbarometern i september 2021, och har under 2022 vidareutvecklat verktyget.
  • Syftet med Segregationsbarometern är att öka kunskapen kring segregation och dess utveckling över tid.
  • Med Segregationsbarometern kan användare i till exempel kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhällesorganisationer ta fram en samlad bild av segregationen på olika geografiska nivåer.
Back To Top