skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Ny Artikelserie: Hur Påverkas Segregationen Av Coronapandemin?

Ny artikelserie: hur påverkas segregationen av coronapandemin?

Mycket tyder på att den pågående coronapandemin drabbar människor i samhället olika. Det finns till exempel skillnader i risken att utsättas för smitta och möjligheten att isolera sig. Men vad kan pandemin leda till på lång sikt? Delmos har bett flera forskare och myndigheter att, utifrån sina perspektiv, analysera och resonera om hur covid-19 påverkar segregationen och vad som kan göras åt det.

– Det kan vara svårt när man är mitt uppe i hanteringen av en kris att förutse de långsiktiga konsekvenser som den kan få för samhället och på segregationen. Men det finns en risk för att segregationen kan komma att öka, eftersom kriser ofta fördjupar ojämlikhet och slår mot grupper som redan är socialt och ekonomiskt utsatta, säger Jesper Bornlinder Thiborg, analytiker på Delmos.

Med start den 16 november och fram till jul kommer Delmos därför att publicera två artiklar i veckan om covid-19 och segregation. Artikelserien är skriven av forskare och myndigheter på uppdrag av Delmos, och berör områden som påverkar hur segregationen utvecklas: bostad, arbetsmarknad, utbildning, hälsa, demokrati samt brottslighet.

– Samtidigt är det människor som drabbas, det går inte att tänka i stuprör. Är det många som bor tillsammans på liten yta, kan det försämra möjligheterna att ta till sig distansundervisning eller få arbetsroHar man förlorat arbetet på grund av att corona har drabbat ens bransch särskilt hårt, påverkas ens försörjning som i sin tur kan påverka både var och hur man bor. Det kan i sin tur inverka på möjligheterna att söka ett nytt jobb! Artikelserien kommer att visa hur de olika områdena hör ihop och drabbar människors förutsättningar på olika plan, säger Nina Olsson, processledare på Delmos,

Förhoppningen är att artikelserien ska bidra med kunskap och lärande till bland annat kommuner, aktörer inom skolan och på bostadsmarkanden, politiker och andra som är med och bidrar till ett hållbart samhälle.

– Det är också viktigt att blicka framåt, så utöver att artikelserien bidrar till kunskap om hur segregationen kan komma att påverkas, finns också konkreta förslag på vad som behöver göras. Den kan också bidra till att aktörer får upp ögonen för konsekvenser av covid-19 som har varit mindre belysta och som behöver åtgärder för att inte riskera att segregationen fördjupas, säger Nina Olsson.

En utmaning med artikelserien är att utvecklingen av pandemin förändras i snabb takt. Artiklarna är skrivna när smittspridningen främst var koncentrerad till Stockholmsområdet, medan det nu pågår en andra våg med spridning i fler regioner.

– Samtidigt utgår analyserna från aktuell kunskap vilket gör att artiklarna kan bidra till att skapa en samhällelig beredskap i att hantera de negativa konsekvenserna pandemin kan komma att få på segregationen, säger Jesper Bornlinder Thiborg. 

Efter jul kommer artikelserien att fortsätta, med fokus på coronapandemins konsekvenser för omåden med socioekonomiska utmaningar, samt hur förutsättningarna kan förbättras i dessa områden.

Delegationen mot segregation kommer att göra en egen analys utifrån artikelserien. Analysen ska presenteras i den årliga rapport om segregationens utveckling, som kommer att lanseras under nästa vår. 

Länk till artikelserien

Läs mer om vad Delmos gör när det kommer till corona och segregation: 

Delmos har skrivit om hur covid-19 har påverkat arbetet med att minska och motverka segregation och bland annat sammanställt lägesrapporter från kommuner och regioner samt civilsamhällesorganisationer:  

Delmos rapporterar om covid-19 och segregation till regeringen

Myndigheten har också genomfört tre samråd med civilsamhället om hur covid-19 påverkar på segregation. Samråden har arrangerats på initiativ av Delmos tillsammans med Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD). 

Samråd om Covid-19: Ojämlikheten kan fördjupas 

 

Back To Top