skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Malmö I Kraftsamling Mot Segregation

Malmö i kraftsamling mot segregation

Det är viktigt att se på segregation som en utmaning som rör hela staden och hitta metoder för att stärka boendens delaktighet. Det menade flera Malmö-aktörer som Delegationen mot segregation gett stöd till, på ett seminarium som arrangerades för att belysa resultaten från de förstudier som genomfördes i Malmö under 2018.

– Vi har mött ett stort engagemang i Malmö när det kommer till arbetet mot segregation, från flera olika samhällssektorer.

Tom Roodro, Malmö stad

Det sa Tom Roodro, Malmö stad, på seminariet ”(O)jämlikhet och staden – Perspektiv på segregation och förändringsarbete i Malmö”, som lockade nästan 200 deltagare. Under 2018 fick Malmö stad samt flera lokala civilsamhällesorganisationer i Malmö ta del av Delegationen mot segregations stöd till kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser i deras arbete för att minska och motverka segregation. De som fick stöd av myndigheten skulle göra en kartläggning och behovsanalys. Syftet med kartläggningen var att få en bild av uppväxt- och levnadsvillkoren i ett enskilt område, i en kommun eller i en region. Utifrån kartläggningen skulle därefter en behovsanalys göras ur ett segregationsperspektiv. På seminariet delade Malmö stad och flera av organisationerna sina erfarenheter av det arbetet.

– Delegationen mot segregation ser här att Malmö tar ett viktigt initiativ så att kommande insatser mot segregation blir kunskapsbaserade och sker i samverkan, sa Marina Tjelvling, Delegationen mot segregation.

Hela staden-perspektivet viktigt för Malmö

Malmö stad gav inom ramen för sitt kartläggningsarbete Malmö universitet i uppdrag att göra en förstudie, något som resulterade i rapporten ”Segregation och segmentering i Malmö”.

Martin Grander, Malmö universitet

– Eftersom segregationen är relationell – det vill säga rör en hel stad, inte ett enskilt bostadsområde – är det skillnader mellan bostadsområden som har mätts, sa Martin Grander, en av författarna till rapporten.

I rapporten presenteras bland annat ”olikhetsindex” – den andel av de boende som måste flytta till ett annat område för att segregationen ska minska. Olikhetsindex i Malmö är 22 procent, medan motsvarande siffra i Göteborg är 21 procent och i Stockholm 20 procent. Malmö är alltså inte mer segregerat än de andra storstäderna.

– Malmö är dock mindre etniskt segregerat än de andra storstäderna. Och där bor högre andel personer med lägre inkomster, tillade Martin Grander.

Tom Roodro berättade att det i arbetet med kartläggningarna och behovsanalyserna har varit viktigt för Malmö stad att samverka med civilsamhället.

– En kommunal organisation fixar inte utmaningarna med segregation själv – vi gör det tillsammans med andra organisationer.

Malmö stad kom fram till flera förslag för att minska och motverka segregationen i Malmö, bland annat kunskapscirklar, utökat lärande om arbetssätt och organisering, lokal utveckling och medborgarbudget – det vill säga att de boende får komma med förslag på åtgärder i sitt närområde och sedan rösta om vilket förslag som ska bli genomfört av kommunen.

Positivt att upptäcka varandra

Den ideella föreningen Nordisk hjälp hade i sin kartläggning gjort intervjuer med boende i Rosengård om deras levnadsvillkor.

– I och med stödet från Delegationen mot segregation har vi kommit i kontakt med många andra organisationer som arbetar mot segregation och vi har kunnat dela erfarenheter. Malmö stad har också i sitt kartläggningsarbete tagit kontakt med flera civilsamhällesorganisationer. Det är en väldigt stor fördel för oss som är en sådan liten organisation, sa Sara Zeidan från Nordisk hjälp.

Hon berättade att de boende hade identifierat många problem och behov, bland annat vikten av stödfunktioner och centrum för samverkan där föreningar, företag och privatpersoner kan mötas.

– Det är viktigt att målgruppen har verklig delaktighet i det som planeras och genomförs. Rosengårdsboende vet bäst själva vilka behov som finns, sa Sara Zeidan.

Betoning på boendes delaktighet

Att de boende är delaktiga i arbete och åtgärder som berör dem, lyftes fram av flera av deltagarna på seminariet. Daniel Diaz från Rädda Barnen Malmö, lyfte fram vikten av lokal förankring.

Daniel Diaz, Rädda Barnen

– Samverkan måste också ske på lika villkor, sa han.

Även Röda Korset Malmökretsen ville lyfta boendes röster och delaktighet. Föreningen hade gjort kartläggningar och behovsanalyser av Sofielund, Rosengård, Nydala, Lindängen och Hermodsdal. I kartläggningarna lyftes bland annat att glappet mellan beslutsfattare och de boende anses vara stort och att stigmatisering av områden med socioekonomiska utmaningar i bland annat media anses vara ett hinder. Julia Böhler från Röda Korset Malmökretsen, betonade vikten av att se segregation som ett strukturellt problem.

– Enskilda individer kan inte lösa problem som trångboddhet, hög arbetslöshet eller en ojämlik skola, sa hon.

Samverkan behövs

Malmö mot diskriminering hade gjort en förstudie om diskriminering på bostadsmarknaden utifrån ett segregationsperspektiv.

– Det behövs sektorsövergripande samverkan för att få fram metoder och förebyggande arbete mot diskriminering. Det behövs också mer kunskap om hur diskriminering och segregation hör ihop, sa Ellen Forsblad från Malmö mot Diskriminering.

Ensamkommandes förbund, hade gjort en kartläggning av livsvillkoren i Malmö för ensamkommande barn och unga upp till 25 år. Kartläggningen visade bland annat att ensamkommande barn och unga i Malmö lever i stor utsatthet inom områden som boende, ekonomi, skola, trygghet och våld – av de svarande hade till exempel 20 procent uppgett att de antingen flyttade runt eller saknade bostad och 30 procent uppgav att de hade blivit utsatta för våld i Malmö en eller flera gånger.

– Det finns behov av en samverkanscentral, en trygg plats att få bli lyssnad på och få hjälp med flera olika frågor. Ofta blir ensamkommande runtskickade till olika instanser, sa Mira Björkegren från Ensamkommandes förbund.

Alla krafter behövs för förändring

Seminariet avslutades med ett panelsamtal om bland annat vikten av långsiktighet i arbetet, fortsatt finansiering och om vem som har ansvar för att bryta segregationen.

Marina Tjelvling, Delegationen mot segregation

– Segregation är en komplex fråga som rör både nationell, regional och kommunal nivå. Alla behöver bidra för att skapa förändringskraft som kan göra skillnad mot segregation, sa Marina Tjelvling, Delegationen mot segregation.

Seminariet hölls den 4 april på Folkets Hus i Malmö. Arrangörer var Malmö Stad, Malmö universitet, Rädda Barnen Malmö, Röda Korset Malmökretsen, Ensamkommandes förbund, Nordisk hjälp och Malmö mot diskriminering.

Back To Top