skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Kan statsbidraget användas för corona-insatser?

Just nu pågår en utlysning av statsbidrag för att minska och motverka segregation. Hur kan kommuner och regioner respektive ideella föreningar och stiftelser använda statsbidraget mot bakgrund av corona-krisen? Marina Tjelvling, verksamhetsutvecklare på Delegationen mot segregation, ger tips och råd till de aktörer som tänker ansöka om medel.

Delegationen mot segregation har under 2020 i uppdrag att fördela statsbidrag på högst 82 miljoner kronor till kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser, i syfte att stödja deras arbete mot segregation. Ansökan ska vara inskickad till myndigheten senast den 15 maj. Samtidigt pågår en pandemi som kan ha konsekvenser för segregation och ojämlikhet.

– Vi ser att covid-19 kan slå hårdare mot redan utsatta grupper, inte minst ekonomiskt och socialt. Det kan fördjupa den ojämlikhet som finns och leda till ytterligare segregation, säger Marina Tjelvling.

Kommuner och regioner kan exempelvis söka statsbidrag för att beställa in statistik och följa upp segregationens utveckling genom att jämföra olika bostadsområden i kommunen eller regionen.

– Det blir särskilt viktigt att följa upp segregationen nu för att se om och på vilket sätt corona-krisen påverkar den. Har exempelvis den ökade tillämpningen av distansutbildning slagit olika? Drabbar förändringar på arbetsmarknaden vissa grupper eller bostadsområden mer än andra?

Ett annat arbete som kan göras är att utveckla kunskaps- och erfarenhetsutbyten med civilsamhället eller med andra kommuner och regioner, myndigheter, näringslivet eller akademin. Hur arbetar andra med insatser kring corona?

– Sök upp andra organisationer, dra nytta av deras lägesbilder, komplettera varandra och gör saker tillsammans! Olika organisationer når ut på olika sätt och till olika grupper. Det är både viktigt och nödvändigt att arbeta i samverkan mot segregation. Medlen kan användas till att utveckla eller fördjupa en samverkan på lokal nivå eller med forskning, till exempel följeforskning, säger Marina Tjelvling.

Ideella föreningar och stiftelser kan exempelvis söka statsbidrag för att ta reda på vilka behoven i ett bostadsområde är.

– Har corona haft någon särskild påverkan på uppväxt- och levnadsvillkoren i området kopplat till exempelvis boende, arbetsmarknad delaktighet eller skola? Upplever alla att de har samma möjligheter till utbildning? Finns det brister i förutsättningar till digital uppkoppling? Har corona och rapporteringen av corona i exempelvis media haft påverkan på känslan av tillhörighet och tillit? Det är exempel på kartläggning av behov som kan göras, säger hon.

Marina Tjelvling påpekar att det är viktigt att inte glömma bort syftet bakom utlysningen – att implementera ett långsiktigt arbete för att minska och motverka segregation.

– Det pågår en kris nu, men det är viktigt att fortsätta utveckla gemensamma kunskaper och bygga upp ett arbete, i samverkan med andra, som leder till långsiktig förändring när det kommer till segregation.

Läs mer om statsbidrag till kommuner och regioner

Läs mer om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser

Back To Top