skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Intresset stort för nationell uppföljning av segregation

Delegationen mot segregation har i uppdrag att följa upp segregationens utveckling och arbetet med att minska och motverka segregation i Sverige. Ett första led i uppdraget är att föreslå hur ett uppföljningssystem kan se ut. Det blir det första i sitt slag där statistik kan jämföras på bred basis nationellt för att ge en bild av segregationen. Myndigheten har därför bett om återkoppling från andra organisationer, och intresset har varit stort.

– Vi är tacksamma över att så många aktörer har kommit med betydelsefulla inspel kring arbetet, säger Ali Abdelzadeh, analytiker på Delegationen mot segregation.

Ali Abdelzadeh, analytiker. Foto: Ulrika Pudas

Myndigheten har i uppdrag i sitt regleringsbrev att i samverkan med Statistiska centralbyrån (SCB) utveckla ett uppföljningssystem som skapar förutsättningar för en långsiktig och regelbundet återkommande tvärsektoriell uppföljning av segregationen i Sverige. Just nu håller Delegationen mot segregation på att formulera relevanta indikatorer för att mäta och följa upp socioekonomisk segregation. Det kan till exempel handla om andelen långtidsarbetslösa, andelen som bor i hyresrätt respektive bostadsrätt, andelen unga som varken arbetar eller studerar och så vidare.

– Syftet är att få statistik som kan jämföras över hela landet. Det har inte funnits någon samlad statistik tidigare som särskilt ger mått på segregation.

Uppföljningssystemet ska kunna användas som ett verktyg i olika aktörers arbete för att minska och motverka segregation. Ett förslag på indikatorer skickades därför ut från Delegationen mot segregation till 100 aktörer – myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällesorganisationer och forskare som arbetar med frågor som rör segregation.

– Intresset har varit mycket stort. Alla ser ett behov av ett uppföljningssystem. Det finns mycket statistik, men inte samlat på ett och samma ställe. Eftersom segregationen är relationell, det vill säga att det är relationen mellan områdena som utgör segregationen, inte ett enskilt område i sig, ser aktörer det som positivt att kunna jämföra situationen mellan och inom kommuner exempelvis, säger Ali Abdelzadeh.

Delegationen mot segregation ska lämna en rapport med förslag på vad uppföljningssystemet ska innehålla och hur det kan byggas upp till regeringen i december.

Back To Top