skip to Main Content
Folkets Hus Och Parker: ”Den Lokala Förankringen Och Det Breda Samarbetet Gör Skillnad”

Folkets Hus och Parker: ”Den lokala förankringen och det breda samarbetet gör skillnad”

Kartläggning, metodutveckling, kunskapsspridning och ny personal. Det är några av de saker statsbidraget har gått till under de två tillfällen som Folkets Hus och Parker har fått medel från Delegationen mot segregation. Amin Barkhadle, nationell processledare på Folkets Hus och Parker, berättar om sitt arbete med att stötta skapandet av medborgardrivna mötesplatser runt om i Sverige. 

Folkets Hus och Parker har fått statsbidrag från Delegationen mot segregation för att utveckla satsningen Nya mötesplatser i områden med socioekonomiska utmaningar. Satsningen innebär att organisationen tillsammans med lokala föreningar, kommuner, fastighetsägare och stadsdelar går ihop för att skapa fysiska mötesplatser i de områden som behöver det mest. Det kan handla om samlingsplatser för kultur, såsom biografer och teatrar, eller forum för debatt. Arbetet tar avstamp i en kartläggning som Folkets Hus och Parker tidigare har fått ekonomiskt stöd för från Delmos för att genomföra. 

 Kartläggningen visade att lokala mötesplatser skapar meningsfullhet och ger utrymme för de boendes röster att bli hörda, vilket är en förutsättning för demokrati. Vi har också sett att den lokala förankringen och det breda samarbetet gör skillnad. Det är även viktigt att inte bara arbeta i kortsiktiga projektformer som inte leder vidareförändring tar tid, säger Amin Barkhadle.  

Behovet måste komma från de boende i området

Folkets Hus och Parkers uppgift i satsningen är att stötta skapandet av mötesplatserna. Organisationen gör detta genom att mobilisera och processleda arbetet lokalt, till exempel genom att knyta kontakter, skapa förtroende och samverka med föreningar och boende. Arbetet med att starta en mötesplats utgår alltid från de lokala föreningarnas och de boendes behov.  

 Vi ger inte stöd till en samlingslokal om behovet inte uttryckligen kommer från de boende och föreningarna i området. Det är de lokala föreningarna och organisationerna som tar på sig rollen och initierar mötesplatserna. Det är också de som verksamhetsleder arbetet på plats. Men om en kommun ser att det finns ett behov av en mötesplats kan vi göra en kartläggning för att se om de lokala aktörerna håller med. På så sätt kan vi förankra idén med de som verkar i området, säger Amin Barkhadle 

Folkets Hus och Parker ser även till så att alla samarbetspartners tecknar en avsiktsförklaring innan arbetet med de nya mötesplatserna drar igång. Detta för att säkerställa att parterna arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. 

 I avsiktsförklaringen synliggörs parternas olika kompetenser och resurser. När vi vet vad alla kan bidra med kommer parterna överens om hur de ska arbeta tillsammans de kommande tre-fyra åren. Vår del i projektet kan till exempel vara att bidra med stöttning och kunskap, säger Amin Barkhadle 

Sprida kunskap för att stödja det lokala arbetet

Som en del i satsningen med de nya mötesplatserna har organisationen kontinuerlig kontakt med forskare om hur man bäst arbetar med frågor som rör segregation, demokrati och medborgarinflytande. Folkets Hus och Parker analyserar och sprider sedan den kunskapen vidare till andra organisationer genom studiebesök och konferenser.

 Vi får inte stagnera, vi måste hela tiden utvecklas! Därför är det viktigt att vi lär oss mer och skapar ännu bättre metoder för att stödja det lokala arbetet, säger Amin Barkhadle. 

Fakta: Statsbidrag 2020  

  • Under 2020 har Delegationen mot segregation haft i uppdrag att fördela cirka 82 miljoner kronor i statsbidrag för att minska och motverka segregation. Statsbidraget fördelas till kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser.  
  • Totalt beviljades 70 aktörer statsbidrag 2020 varav 31 var ideella föreningar och stiftelser. 
  • Statsbidraget till ideella föreningar och stiftelser ska gå till långsiktiga åtgärder som främjar förbättrade uppväxt- och levnadsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar och bidrar till ökad jämlikhet på lokal nivå.  
  • De ideella föreningarna och stiftelserna måste samverka med andra aktörer som har lokal förankring. 

Läs mer om statsbidraget 2020 här.

Lista över beviljade bidrag för ideella föreningar och stiftelser.   

Läs mer om att söka statsbidrag 2021. 

Back To Top