skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Fokus På Att Mäta Och Följa Segregationen Under 2021

Fokus på att mäta och följa segregationen under 2021

Delmos har nu lämnat in sin årsredovisning för 2021 till regeringen. Fokus under året har varit att ta fram nya redskap för att mäta och följa segregationen och dess utveckling.

– Delegationen mot segregation har under det gånga året skapat nya och unika verktyg för och kunskap om arbetet för att minska och motverka segregation. Genom de två olika mått som myndigheten har tagit fram är det första gången som segregationen i Sverige har kunnat mätas på så bred basis i hela landet, säger Anders Kessling, direktör på myndigheten.

Det handlar både om att Delmos under året har tagit fram ett ojämlikhetsindex för att mäta graden av segregation och om att myndigheten tillsammans med SCB har tagit fram och analyserat olika områdestyper för att få en bild av några av segregationens uttryck.

Delmos lanserade bland annat sin första årliga rapport ”Segregation i Sverige” där myndigheten utifrån de två måtten visade hur segregationen i Sverige har sett ut och utvecklats från 90-talet till idag. I rapporten framkommer att den socioekonomiska boendesegregationen har ökat kraftigt i landet.

Genom Segregationsbarometern, ett digitalt uppföljningssystem, har även andra samhällsaktörer fått ett konkret verktyg att samlas kring. Systemet gör det möjligt att mäta och följa upp segregationen och dess utveckling inom olika samhällsområden och på många olika geografiska nivåer, till exempel områden inom en kommun eller inom en region.

Under 2021 fördelade Delmos också 85 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner och regioner samt ideella organisationer, som stöd för arbetet mot segregation. 29 kommuner och regioner och 32 ideella organisationer beviljades medel. Myndigheten fördelade dessutom 160 miljoner kronor till 32 kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar.

Under året har myndigheten även tagit emot riksdagsbeslut och beslut i regleringsbrev att förbereda så att en avveckling kan ske från 2023. I år ska myndigheten således fortsätta att bedriva verksamhet samtidigt som avvecklingen ska förberedas, vilket är en ovanlig och unik situation.

– Segregation är en av de viktigaste samhällsfrågorna vi står inför och det är av stor betydelse att arbetet från statens sida blir kontinuerligt och långsiktigt. Kommuner och civilsamhälle behöver någon form av statlig organisering kring arbetet med att minska och motverka segregation. Det är därför olyckligt om de unika verktyg som myndigheten har skapat skulle försvinna i samband med en eventuell avveckling, säger Anders Kessling.

Ladda ned Delegationen mot segregations årsredovisning 2021.

Back To Top