skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Fler Aktörer Måste Samverka Långsiktigt Mot Segregation Budskapet Under Almedalsveckan

Fler aktörer måste samverka långsiktigt mot segregation budskapet under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan i Visby var Delegationen mot segregation på plats och deltog i samtal om hur segregation kan motverkas. Långsiktighet och samverkan mellan fler aktörer i samhället betonades i många av samtalen.

I seminariet ”Var fjärde elev fullföljer inte sin gymnasieutbildning – vad händer?”, som arrangerades av East Sweden (Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet och Östsvenska Handelskammaren) diskuterades problematiken med att så stor del av ungdomar i Sverige inte fullföljer sin gymnasieutbildning. Dessutom var det 17,5 procent av niondeklassarna som inte var behöriga att söka in till nationella gymnasieprogram förra året.

 Vi är på väg att hamna i en allvarlig situation i Sverige just nu, där vi ser att skolsegregationen ökar. Föräldrars utbildningsnivå och skolornas socioekonomiska sammansättning spelar större roll för skolresultaten. Skolsegregation leder till att likvärdigheten i utbildning faller. Risken med stark socioekonomisk uppdelning i skolan är att det leder till ännu mer segregation och till exempel sämre förutsättningar på arbetsmarknaden och till god hälsa, sa Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation.

Charlotte Johansson i Skolverkets panel om segregation

Även under seminariet ” Skolsegregation och lärarbrist – hur arbetar vi för att skapa en likvärdig skola för alla?”, som arrangerades av Skolverket, var Delegationen mot segregation på plats för att prata om segregation i skolan.

Det är många orsaker som ligger bakom segregation och de spänner över olika sektorer. Skolsegregationen hänger till exempel nära samman med bostadssegregation och segregation inom arbetsmarknaden. För att komma åt effekterna av socioekonomisk segregation, som visar sig bland annat i kunskapsresultat, kvalitet i undervisningen och lärarresurser, måste fler aktörer i samhället samverka med varandra. Skolsegregationen kan inte lösas på egen hand av skolan, sa Charlotte Johansson, verksamhetschef på Delegationen mot segregation.

Under seminariet ”Istället för no go-zoner och hårda tag – så skapas demokratiska rum i orten”, som arrangerades av Folkets Hus och Parker, diskuterades hur de boende i områden med socioekonomiska utmaningar och civilsamhället i samverkan med myndigheter, kommuner och fastighetsbolag, kan arbeta för att motverka och minska segregation. Delegationen mot segregation har ett uppdrag att vara en nationell kraft för att underlätta samverkan mellan aktörer.

Vi måste hitta nya sätt att arbeta tillsammans, som baseras på kunskap om segregation. Vi ser att det är viktigt att exempelvis kommuner och bostadsbolag ser civilsamhället som en jämbördig part, och också att man pratar med de boende, inte om de boende, sa Inger Ashing.

På ”Folkbildning i förorten”, som arrangerades av Folkbildningsrådet, betonade Inger Ashing långsiktigheten i arbetet mot segregation.

Inger Ashing under panelen “Folkbildning i förorten”.

Förr var många insatser mot segregation inriktade mot individer och det handlade om mer kortsiktiga lösningar. Jag ser ett perspektivskifte i segregationspolitikens fokus. Dels handlar det om långsiktiga satsningar, dels handlar det om att segregation betraktas som ett problem för hela staden, inte enskilda bostadsområden, sa hon.

Myndigheten för Delaktighets seminarium ”Vilka hamnar utanför vårt digitala samhälle?”  handlade om digitaliseringens potential men också dess fallgropar när det kommer till social inkludering.

Digitalisering är ett verktyg för inkludering och skapar möjlighet för fler att göra sina röster hörda och kunna ta del av kunskap och information. Men om vi inte lyckas att skapa förutsättningar för likvärdig användning, så riskerar det att förstärka mekanismer som kan leda till segregation. Här har bland annat skolan en viktig roll, sa Charlotte Johansson.

Delegationen mot segregation deltog också i flera andra seminarier som arrangerades av bland annat Autism- och Aspergerförbundet och FUB, Centrum för rasismforskning vid Uppsala universitet, Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun, Rädda Barnen och SABO (länk till mer information om Delegationen mot segregation i Almedalen). Utöver seminarierna deltog myndigheten på ett antal rundabordssamtal med fokus på hur flera aktörer kan arbeta tillsammans för att minska och motverka segregation och för social inkludering.

Back To Top