skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delrapport om demokrati lämnas till regeringen

Delegationen mot segregation har i uppdrag att undersöka hur delaktigheten i demokratin ser ut bland invånare i områden med socioekonomiska utmaningar. Nu har myndigheten lämnat in en delrapport till regeringen.

Myndigheten genomför inom ramen för uppdraget en enkätundersökning om demokratiskt deltagande och samhällsengagemang. Enkäten har skickats ut till 15 000 personer i åldrarna 16–84 år som bor i områden med socioekonomiska utmaningar respektive andra områden. Undersökningen är ännu inte avslutad, men myndigheten kan redan nu konstatera att det kommer att behövas kompletterande urval och metoder, bland annat för att nå grupper som är mindre benägna att svara på enkäter.

I delrapporten presenteras vad som har gjorts inom ramen för uppdraget och hur det fortsatta arbetet kommer att se ut. Arbetet med uppdraget har påverkats av den osäkra situation som myndigheten har befunnit sig i under hösten 2018 och våren 2019, och har därmed fördröjts. Det är därför först i slutredovisningen i mars 2020 som resultaten från undersökningen kommer att presenteras. Då kommer myndigheten även att ge konkreta förslag på hur undersökningen om demokrati kan följas upp kontinuerligt samt analysera resultatet.

Ladda ned “Deltagande i demokratin – delredovisning”

Back To Top