skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delmos rapporterar om covid-19 och segregation till regeringen

Delmos har nu skickat en skrivelse till regeringen om hur covid-19 har påverkat arbetet mot segregation. Skrivelsen tar bland annat upp lägesbilder, risker och rekommendationer.

Delmos har tidigare uppmärksammat att smittspridningen i den pågående coronakrisen har varit ojämlik, och även att pandemin riskerar att påverka segregationen och dess konsekvenser. Coronapandemin kan slå ekonomiskt och socialt mot redan utsatta grupper. Exempelvis kan människor ha olika möjligheter att delta i distansutbildning.  Det kan också finnas en ökad risk för förlorad arbetsinkomst för dem som redan arbetar under osäkra anställningsförhållanden eller i särskilt drabbade branscher, som tjänste- och servicesektorn.

– Det är viktigt att politiker på olika nivåer tar i beaktande att åtgärder behöver utgå från att det är en extraordinär situation som samhället befinner sig i. Arbetet mot segregation måste följas och stärkas för att inte fördjupa ojämlikheten, säger Anders Kessling, direktör på Delegationen mot segregation.

Lägesbilder från kommuner och civilsamhälle

Myndigheten har därför under våren 2020 samlat underlag och följt hur den rådande pandemin kan ha påverkat arbetet mot segregation. Det underlaget skickas nu som skrivelse till regeringen. Delmos har bland annat tagit fram lägesbilder ur ett segregationsperspektiv från kommuner och civilsamhällesorganisationer, som är aktörer med viktiga roller i arbetet med att minska och motverka segregation.

Skrivelsen lyfter att kommunerna har gjort insatser som bland annat har handlat om:

  • att skapa trygghet och motverka social oro (exempelvis jourtelefoner och stöd till de som har gått i skolan på distans)
  • stöd till det lokala näringslivet och arbetsmarknadsåtgärder (exempelvis åtgärdspaket)
  • samverkan med civilsamhället (exempelvis fritidsaktiviteter för barn och unga).

Statsbidrag kan kopplas till covid-19

Under 2020 har kommuner och regioner haft möjlighet att söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka segregation. Flera kommuner har ansökt för åtgärder som är kopplade till covid-19. Det har exempelvis handlat om att kartlägga hur covid-19 påverkar rörelsemönster i staden eller hur möjligheten till social distansering och nyttjande av samhällsservice ser ut i olika bostadsområden.

Civilsamhället fokuserar digitalt

För civilsamhällesorganisationerna har det handlat om att inte ställa in utan att ställa om och flytta fokus till digitala insatser och att hitta digitala möjligheter till medborgardialog. Även civilsamhällesorganisationerna har kunnat söka statsbidrag från Delmos under 2020. Flera organisationer har i sina ansökningar exempelvis haft fokus på att få till fler arbetstillfällen med anledning av covid-19 eller att kartlägga hur coronapandemin påverkat personer i socialt utanförskap.

Stöd, samverkan och analys behövs

Delmos kommer i skrivelsen med flera slutsatser och rekommendationer om arbetet med att minska och motverka segregation framöver. Myndigheten skriver bland annat att nya målgrupper – exempelvis barnfamiljer – är i behov av extra stöd, att det behövs analyser om regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation utifrån den nya situationen med anledning av covid-19 och att det är av extra vikt att aktörer kan samverka med varandra under pandemin, då olika aktörer bidrar med olika kunskap.

Artikelserie om pandemin och segregation

Delmos kommer att fortsätta följa coronapandemins påverkan på segregation. Under hösten kommer myndigheten bland annat att publicera en artikelserie där forskare och andra aktörer skriver om pandemins koppling till segregation.

Coronapandemins påverkan på arbetet mot segregation

Back To Top