skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delmos bygger system för att följa upp segregationens utveckling

Delegationen mot segregation har påbörjat arbetet med att bygga ett webbaserat system för uppföljning av segregationen i Sverige. Systemet blir först i sitt slag att samlat mäta och följa segregationen och dess utveckling på olika geografiska nivåer. Uppföljningssystemet kommer att lanseras under 2021.

Delmos tar nu fram ett webbaserat uppföljningssystem. Systemet ska göra det möjligt att mäta och följa upp segregationen och dess utveckling på nationell, regional och lokal nivå samt på ännu mer detaljerad nivå inom kommuner. Uppföljningssystemet ska också ge användarna möjlighet att ta fram en samlad bild av segregationen, med hjälp av viktiga indikatorer inom statistikområden som arbete, bostad, utbildning, demokrati och hälsa.

Ett system för att mäta och följa segregation

Uppföljningssystemet gör det även möjligt för användaren att analysera likheter och skillnader inom exempelvis en kommun, eftersom indikatorer som exempelvis valdeltagande, boendeformer och disponibel inkomst per hushåll kommer att kunna brytas ner på lägre geografiska nivåer.

– Segregation är inte något som är statiskt, utan det går att ändra utvecklingen. Vi skapar nu en gemensam plattform där till exempel kommuner, regioner och civilsamhällesaktörer kan mäta och följa segregationens utveckling. Genom att arbeta med mätning och analys kan aktörerna också få en gemensam bild av läget, och få indikationer på vilken typ av frågor det finns störst behov att arbeta vidare med för att minska och motverka segregation, säger Anders Kessling, direktör för Delmos.

Systemet kommer att utformas bland annat utifrån den analys och rapport som Delmos lämnade in till regeringen i december 2018 (“Ett nationellt system för uppföljning av segregation”), med anledning av regeringsuppdraget att utveckla ett uppföljningssystem.

Tar även fram ett rikstäckande index ihop med SCB

Delmos arbetar även parallellt med två andra regeringsuppdrag som är tätt kopplade till uppföljningssystemet. Det handlar dels om att ihop med SCB ta fram ett rikstäckande index för att belysa socioekonomiska faktorer, dels om att ta fram en rapport med en kartläggning och analys av segregationens utveckling i Sverige under en tioårsperiod.

Uppföljningssystemet utarbetas i nära dialog med Delmos målgrupper inom exempelvis kommuner och regioner.

– Det är viktigt att systemet blir ett konkret verktyg för till exempel kommuner och regioner som ska arbeta med att minska och motverka segregation. Systemet ska också kunna ge underlag till beslutsfattare som fattar beslut i frågor som rör segregation, säger Anders Kessling.

Först i sitt slag

Det har tidigare inte funnits något enhetligt officiellt sätt att samlat mäta och kontinuerligt följa upp hur segregationen ser ut och utvecklas i Sverige. Det har även saknats ett uppföljningssystem som samlat publicerar sektorsövergripande statistik som på ett enkelt sätt gör det möjligt att följa segregationens utveckling över tid i Sverige.

Delmos webbaserade uppföljningssystem blir därför först i sitt slag att samlat mäta och följa segregationen och dess utveckling på olika geografiska nivåer. Uppföljningssystemet gör det också möjligt att visualisera statistiken på flera olika användarvänliga och pedagogiska sätt.

Det webbaserade uppföljningssystemet kommer att lanseras under 2021.

Läs mer om Delmos arbete med statistik och uppföljning

Läs mer om regeringsuppdraget: Delmos ska ta fram ett index

Läs mer i pressmeddelandet: Segregation ska kunna följas upp nationellt

 

Fakta: Uppföljningssystemets områdesindelning – DeSO och RegSO

  • Delmos webbaserade uppföljningssystem kommer att inkludera både DeSO (demografiska statistikområden) och RegSO (regionala statistikområden).
  • DeSO och RegSO lämpar sig för statistisk uppföljning av socioekonomisk segregation.
  • Den rikstäckande indelningen för DeSO och RegSO följer läns- och kommungränserna.
  • DeSO-indelningen liknar indelningen av valdistrikt. Men medan valdistrikt utgår från att ingen ska få för långt till en vallokal, utgår DeSO-indelningen från att synliggöra olika socioekonomiska skillnader, till exempel mellan olika bostadsområden eller mellan tätorter och glesare bebyggelse. Indelningen tar därför hänsyn till de geografiska förutsättningarna så att gränserna i möjligaste mån följer till exempel gator, vattendrag och järnvägar.
  • DeSO delar in Sverige i 5 984 områden som har mellan cirka 700 och 2 700 invånare.
  • RegSO skapades genom att DeSO aggregerades och gavs en beteckning.
  • RegSO delar in Sverige i 3 363 områden med en befolkning mellan 663 och 22 622 invånare.
Back To Top