skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delmos år 2020: pandemins och segregationens utveckling

Delmos har nu lämnat in sin tredje årsredovisning till regeringen. Fokus under året har varit att ta fram kunskap om segregation. Det har Delmos gjort genom att bland annat belysa coronapandemins påverkan på segregation och genom att påbörja arbetet med att mäta och följa segregationens utveckling.  

– Hur omfattande segregationen blir handlar i stor utsträckning om hur vi bygger vårt samhälle, inte minst för att klara kriser. Det har blivit särskilt aktuellt under 2020. Coronapandemin har inneburit en stor påfrestning för samhället och för enskilda individer. Den ojämlikhet och segregation som finns i samhället har visat sig spela roll för risken att drabbas av pandemins negativa konsekvenser. Därför har det varit viktigt för Delegationen mot segregation att bidra till bästa möjliga kunskapsunderlag för arbetet med att minska och motverka segregation, säger Anders Kessling, direktör på myndigheten.  

Under 2020 tog Delmos därför fram en artikelserie om segregation och covid-19, där flera forskare och experter fick beskriva hur pandemin kan påverka segregationen, vilka konsekvenser den kan få och vad som kan göras åt det. Artikelserien kommer att fortsätta under 2021. Myndigheten tog också fram en sammanställning till regeringen om hur covid-19 har påverkat arbetet mot segregation i civilsamhället och hos kommuner. 

Arbetet med att mäta och följa segregation 

Delmos har under året också tagit fram kunskap om hur segregationen ser ut i Sverige. I mars publicerade myndigheten rapporten ”En demokrati för alla?”. Syftet med rapporten var att öka kunskapen om det demokratiska deltagandet bland invånare i områden med socioekonomiska utmaningar.  

– Vi har också påbörjat ett arbete med att mäta och följa segregationens utveckling. Bland annat håller vi på att ta fram ett webbaserat uppföljningssystem som ska kunna användas som verktyg för att mäta och följa segregationen: lokalt, regionalt och nationellt. Systemet blir det första i sitt slag för att samlat mäta och följa segregationens utveckling på bred basis, säger Anders Kessling.  

Statsbidrag för samverkan 

Under 2020 fördelade Delmos också 82 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser, som stöd för arbetet mot segregation. 39 kommuner och regioner samt 31 ideella föreningar och stiftelser beviljades medel. 2020 års utlysning fokuserade på att främja en strategisk och långsiktig samverkan mellan aktörer både inom civilsamhället och offentlig sektor.  

– Coronapandemin har påverkat myndighetens arbete, inte minst i vårt uppdrag med att främja samverkan mellan aktörer som ska arbeta mot segregationen. Många planerade evenemang har ställts in och verksamheten har bedrivits via digitala plattformar. Därför har myndigheten etablerat flera olika digitala nätverk bestående av kommuner, myndigheter och organisationer under året. Nätverken har fungerat bra för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte, säger Anders Kessling. 

Ladda ned Delegationen mot segregations årsredovisning 2020. 

Back To Top