skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Delegationen Mot Segregations Första år: Samverkan, Kunskap Och Statsbidrag

Delegationen mot segregations första år: samverkan, kunskap och statsbidrag

Myndigheten Delegationen mot segregation har nu lämnat in sin första årsredovisning till regeringen. Fokus under året har varit att etablera myndigheten som en samordnande nationell aktör i arbetet mot segregation.

– Vårt första år har varit intensivt. Dels har det handlat om att få system och rutiner på plats för att uppfylla alla de krav som ställs på en myndighet, dels om att tolka uppdraget och börja leverera i förhållande till det, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation.
Delegationen mot segregation har medverkat i möten, konferenser och bidragit till kunskaps- och erfarenhetsutbyten med bland annat kommuner, myndigheter, landsting, organisationer inom det civila samhället, forskare och aktörer i näringslivet.

– Välfungerande samarbeten är en förutsättning för att myndigheten ska kunna vara en pådrivande och sammanhållande kraft på nationell nivå för arbetet mot segregation, säger Charlotte Johansson, verksamhetschef på Delegationen mot segregation.

Myndigheten har i uppdrag att förmedla forskning och annan kunskap om segregationens konsekvenser och orsaker samt om verkningsfulla metoder för att minska och motverka segregation. Under året har myndigheten bland annat tagit fram ett förslag till ett nationellt system för uppföljning av segregation och påbörjat arbetet med en undersökning om deltagandet i demokratin i områden med socioekonomiska utmaningar.

Delegationen mot segregation har under året fördelat cirka 45 miljoner kronor i statsbidrag för arbete mot segregation till kommuner och landsting samt till ideella föreningar och stiftelser. Medlen har gått till att ta fram kartläggningar och behovsanalyser samt till genomförande av långsiktiga åtgärder mot segregation.

– Statsbidragen är ett medel för att skapa förutsättningar för såväl samverkan mellan aktörer som kunskapsbaserade insatser, säger Charlotte Johansson.

Myndigheten kan i sina preliminära resultat se att statsbidragen bland annat har bidragit till att segregationsfrågor har lyfts upp på dagordningen lokalt i högre utsträckning än tidigare och att kunskapen har ökat om lokala förutsättningar och behov samt om uppväxt- och levnadsvillkor. Medlen har också bidragit till att aktörer har identifierat varandra som samarbetspartners.

– Segregation är en av vår tids största samhällsutmaningar. Det har under året blivit tydligt att myndighetens roll att bidra till att förbättra samverkan och till ett mer kunskapsbaserat arbete har varit både efterlängtad och behövd, säger Inger Ashing.

Delegationen mot segregations årsredovisning 2018

Back To Top