skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Delegationen Mot Segregations år 2019: Nystart För Samordning Mot Segregation

Delegationen mot segregations år 2019: nystart för samordning mot segregation

Myndigheten Delegationen mot segregation har nu lämnat in sin andra årsredovisning till regeringen. Fokus under året har varit att återetablera myndigheten som en samordnande nationell aktör i arbetet mot segregation.

– Delegationen mot segregation fick i juni 2019 beslut i sitt regleringsbrev om att myndigheten skulle fortsätta sin verksamhet, efter tidigare beslut om avveckling. Därför har arbetet under andra delen av året tagit sikte på att skapa förutsättningar för att Delegationen mot segregation åter ska kunna bli den kunskapsnod dit aktörer på lokal, regional och nationell nivå vänder sig när det kommer till frågor som rör segregation, säger Anders Kessling, tf direktör på Delegationen mot segregation.

Den ökande segregationen påverkar hela samhället, men de som bor i områden med socioekonomiska utmaningar drabbas hårdast. Det kunde myndigheten visa bland annat i en analys till regeringens ungdomspolitik. Rapporten visar att bostadsområdet har betydelse för ungas livsvillkor när det kommer till exempelvis arbetsmarknad och utbildning, oavsett andra bakgrundsvariabler som exempelvis kön eller utrikes/inrikes född.

Myndigheten fortsatte också med sitt regeringsuppdrag att undersöka deltagandet i demokratin i områden med socioekonomiska utmaningar, där en delrapport lämnades in till regeringen i juni 2019. Under året följde myndigheten även upp hur statsbidraget 2018 hade använts.

Under 2019 arbetade Delegationen mot segregation också med att fortsatt synliggöra sin verksamhet och bidra till att stimulera samverkan och erfarenhetsutbyte. Myndigheten startade bland annat upp ett nätverk för 32 kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar och ett nätverk för myndigheter med uppdrag som har bäring på det nationella arbetet mot segregation. Delegationen mot segregation blev under året inbjuden att delta vid såväl nationella som internationella sammanhang, och deltog bland annat på Almedalsveckan i Visby och i samtal med EU-kommissionen.

Myndigheten hade under 2019 inte i uppdrag att besluta om fördelning av nya statsbidrag. De åtaganden som myndigheten hade under 2018 innebar att cirka 6,2 miljoner kronor fördelades under 2019 till två kommuner och två aktörer inom civilsamhället. Statsbidragen hade som syfte att främja det långsiktiga arbetet med att minska och motverka segregation.

– Återuppbyggnaden och utvecklingen av verksamheten under 2019 ligger nu till grund för nödvändiga strategiska prioriteringar så att myndigheten med stabilitet ska kunna bidra i arbetet med en av våra största samhällsutmaningar, säger Anders Kessling.

Ladda ned Delegationen mot segregations årsredovisning 2019

Back To Top