skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delegationen mot segregation undersöker deltagande i demokratin

Delegationen mot segregation har den 3 april skickat ut en enkät om deltagande och engagemang i samhället och demokratin till 15 000 personer. Syftet är att skapa kunskapsunderlag som kan ligga till grund för att öka deltagandet i demokratin.

Jesper Thiborg, analytiker på Delegationen mot segregation. Foto: Anneli Tillberg

– Alla gynnas av ett starkt demokratiskt samhälle. Men vi vet att det finns stora skillnader när det kommer till vilka förutsättningar olika grupper har att engagera sig i samhället och demokratin. I enkäten tittar vi till exempel på vad socioekonomisk bakgrund har för betydelse, säger Jesper Thiborg, analytiker på Delegationen mot segregation.

Enkäten är startskottet i ett regeringsuppdrag till Delegationen mot segregation som rör deltagandet i demokratin i områden med socioekonomiska utmaningar. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 juni 2019 (och slutredovisas den 31 mars 2020). Enkäten skickas ut till 15 000 personer i åldrarna 18-64 år, som bor i områden med socioekonomiska utmaningar, i andra bostadsområden samt i riket som helhet. Syftet med enkäten är att ge beslutsfattare kunskapsunderlag för att i förlängningen förbättra förutsättningarna för alla att delta i demokratin.

Delegationen mot segregation kommer också att se över möjligheten att följa upp enkäten på regelbunden basis samt vilka andra metoder som kan behövas för att fördjupa och belysa frågan.

– I liknande undersökningar har vi sett att svarsfrekvensen varit låg. Vi hoppas dock på att få så många svar som möjligt. Att människor känner sig delaktiga i samhället på lika villkor är viktigt i en levande demokrati, säger Jesper Thiborg.

Läs mer om uppdraget från regeringen här

Back To Top