skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delegationen mot segregation kan läggas ned

Enligt riksdagsbeslut den 20 december ska anslaget till Delegationen mot segregation halveras och användas till att avveckla myndigheten under 2019. Det innebär bland annat att det i nuläget inte går att söka medel för åtgärder mot segregation under 2019.

Riksdagen har den 20 december fattat beslut om anslag till myndigheten Delegationen mot segregation samt om de medel som myndigheten fördelar i statsbidrag för att minska och motverka segregation. Beslutet innebär att anslaget till myndigheten halveras och ska användas till att avveckla verksamheten under 2019.

– Delegationen mot segregation har i uppgift att bidra till ett mer kraftfullt och samordnat arbete mot segregation. Det handlar dels om att motverka de strukturer som bidrar till segregation, dels om insatser för att minska dess effekter. Fokus har varit att det arbete som sker ska baseras på kunskap om vad som har effekt. Tidigare har det inte funnits en nationell aktör med uppgift att samordna kunskap och bidra till samverkan, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation.

I myndighetens regleringsbrev för 2019 har myndigheten i uppdrag att förbereda en avveckling i enlighet med riksdagsbeslutet. Det krävs dock regeringsbeslut i frågan. Myndigheten avvaktar ett sådant.

Riksdagen har även fattat beslut om en väsentlig minskning av tidigare aviserade belopp för åtgärder mot segregation. Riksdagsbeslutet innebär att de organisationer som har lämnat in intresseanmälan inte kommer att kunna söka medel under 2019 i nuläget. Det innebär också att de organisationer som hade tänkt söka medel i januari och februari för fortsatt genomförande efter kartläggning och behovsanalys, inte heller kommer att kunna göra det.

I och med riksdagsbeslutet gäller inte längre tidigare avisering om myndighetens övertagande av satsningen på 32 kommuner med socioekonomiska utmaningar. Tillväxtverket har tills vidare fortsatt uppdrag att hantera dessa medel. Frågor om uppdraget hänvisas till Tillväxtverket.

Back To Top