skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

”Covid-19 kan påverka segregationen”

Covid-19 kan ha konsekvenser för segregationen och leda till ökad ojämlikhet. Delegationen mot segregation kommer noga att följa corona-krisens påverkan ur ett segregationsperspektiv.

– Det finns en medvetenhet om att den kris samhället nu upplever innebär att skillnaderna mellan olika människor ökar. Det har exempelvis redan uppmärksammats att boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar har drabbats hårdare av smittspridningen av covid-19. Det blir tydligt att människor har olika förutsättningar att skydda sig mot viruset. Det finns en rad socioekonomiska utmaningar gällande trångboddhet, många har yrken där det inte går att arbeta hemifrån, det finns redan hälsoutmaningar och det fanns inte tillgång till relevant information på olika språk från start, säger Anders Kessling, tf direktör för Delegationen mot segregation.

Samtidigt kan corona-krisen slå hårdare, inte minst ekonomiskt och socialt, mot redan utsatta grupper och det kan ge konsekvenser även på längre sikt. Det handlar bland annat om att skolan kan få svårt att leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag vid längre tid av distansutbildning eller att många förlorar sin arbetsinkomst eftersom de arbetar under osäkra anställningsförhållanden eller i särskilt drabbade branscher, såsom tjänst- och servicesektorn. Det kan fördjupa den ojämlikhet som redan finns och leda till ytterligare segregation.

– Det är viktigt att politiker på olika nivåer tar i beaktande att åtgärder behöver utgå från att det är en extraordinär situation som samhället befinner sig i. Det görs många bra insatser för arbetstagare och företag, men beslutsfattare måste se över vilka människor som kan falla utanför skyddssystemen. Politiken behöver också följa utvecklingen i corona-krisens spår för att kunna minska de negativa konsekvenserna för ojämlikheten – utgångsläget kan ha förändrats efter corona, säger Anders Kessling.

Delegationen mot segregation följer noga utvecklingen av covid-19 på kort och lång sikt. Delegationen kommer att ta fram kunskapsunderlag och lägesbilder. Myndigheten kommer också att ha kontakt med civilsamhälle, kommuner, myndigheter och forskare.

– I det rådande läget är det viktigt att civilsamhället, kommunen, myndigheter och näringslivet samordnar sina insatser mer så att resursutnyttjandet blir effektivt i arbetet mot segregation, säger Anders Kessling.

Han anser att det är oroväckande att det finns en tendens till stigmatisering av områden med socioekonomiska utmaningar till följd av corona.

– Ett samhälle som är segregerat är ett samhälle som glider isär. Det påverkar känslan av gemenskap, trygghet och tillit. ”Vi-och-dom”-uppdelning är inte konstruktivt för ett samhälle som ska hålla samman, säger han.

Back To Top