skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Ändrade förordningar för statsbidrag mot segregation

Den 17 december beslutade regeringen om att ändra förordningarna för statsbidrag för att minska och motverka segregation. Ändringarna gäller både förordningen för civilsamhället och förordningen för kommuner och regioner. Några av förändringarna är att statsbidraget kan användas för direkta insatser samt att även trossamfund nu kan söka statsbidrag. 

– Förändringarna innebär att fler aktörer kan ansöka om statsbidrag, samtidigt som bidraget kan användas bredare. Sammantaget skapar det här ännu bättre förutsättningar för att minska och motverka segregation i samhället, säger Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation. 

Statsbidragen för att minska och motverka segregation kommer att utlysas senare under februari månad. 

Fler ideella organisationer kan söka statsbidrag 

Ändringarna i förordningen gällande ideella organisationer innebär bland annat att vissa trossamfund nu kan söka bidrag för att arbeta mot segregation. Tidigare kunde enbart ideella föreningar och stiftelser beviljas medel. De trossamfund som ansöker om statsbidrag måste uppfylla vissa formella krav (se faktaruta nedan). 

Arbete på både lokal och regional nivå 

De nya villkoren innebär också att civilsamhällets organisationer kan verka både på regional och lokal nivå. I den tidigare förordningen stod det bara att arbetet skulle äga rum på lokal nivå.  

Ny beskrivning av statsbidragets syfte 

I den uppdaterade förordningen för kommuner och regioner har bland annat beskrivningen av bidragets syfte ändrats. Istället för att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation ska bidraget numera stärka och utveckla arbetet med att minska och motverka segregation. 

Det har även tillkommit en skrivning i förordningen som öppnar upp för en mer behovsbaserad användning av beviljade medel. Det innebär att statsbidrag kan lämnas dels för samordning, utveckling av nätverk samt kunskaps- och metodutveckling precis som tidigare, dels för andra åtgärder som syftar till att stärka och utveckla arbetet på lokal eller regional nivå. Dessa åtgärder ska då vara inriktade på arbete, bostad, utbildning, demokrati och civilsamhälle, eller brottslighet, eller annat område som bedöms vara angeläget utifrån lokala eller regionala behov. 

Utbetalning och återbetalning 

En annan skillnad rör utbetalning och återbetalning för beviljade ansökningar. Delegationen mot segregation får nu besluta om att inte betala ut ett beviljat bidrag. Ett sådant beslut kan fattas om det finns grund för återbetalning och kan gälla hela eller delar av bidragetEn sådan grund kan handla om att organisationen inte har levt upp till krav eller uppfyllt sina åtaganden. Om myndigheten fattar ett sådant beslut kommer det vara möjligt för organisationen, kommunen eller regionen att överklaga beslutet. 

De nya reglerna gäller från och med den 1 februari 2021. Du hittar de uppdaterade förordningarna nedan. 

Förordning om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation.  

Förordning om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation.

Statsbidragen för att minska och motverka segregation kommer att utlysas senare under februari månad. 

Läs mer om utlysningen av statsbidrag 2021. 

 

De här trossamfunden kan ansöka om statsbidrag 

Statsbidrag får också lämnas till sådana trossamfund som med stöd av 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund har rätt till statlig hjälp med att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter och sådana trossamfund, samverkansorgan eller församlingar som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.

Statsbidrag får endast lämnas till trossamfund, samverkansorgan och församlingar som uppfyller kraven i första stycket 2–5. 

Back To Top