skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Eventuell överföring av Segregationsbarometern till Boverket utredd

Delmos och Boverket har redovisat ett gemensamt uppdrag i en rapport till regeringen den 7 oktober. Det handlar bland annat om förutsättningarna för att flytta över Segregationsbarometern till Boverket. Delmos förbereder samtidigt myndighetens nedläggning. 

Uppdraget, som myndigheterna fick i april, var att tillsammans förbereda och analysera konsekvenserna av överföringen av vissa uppgifter från Delmos till Boverket. Den fortsatta driften av det digitala statistikverktyget Segregationsbarometern som Delmos har utvecklat ingår bland uppgifterna som preciseras i uppdraget. 

Om regeringen beslutar att uppgifterna ska tas över av Boverket kommer Segregationsbarometern att drivas vidare där efter Delmos nedläggning. De övriga uppgifterna som utretts gäller analyser av, och en årlig rapportering om, den socioekonomiska segregationens utveckling, samt att sprida kunskap till aktörer på nationell, regional och lokal nivå om socioekonomisk segregation  

Bakgrunden till uppdraget är att Delmos läggs ned den 31 december till följd av riksdagens budgetbeslut hösten 2021. Det innebär att myndigheten nu är i en avvecklingsfas.

Ta del av rapporten på Boverkets webbplats

Läs regeringens pressmeddelande om uppdraget till Delmos till Boverket 

Relaterat uppdrag om Segregationsbarometern 

Den 28 oktober ska Arbetsförmedlingen, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens servicecenter, Statens skolverk och Trafikverket redovisa hur de kan använda statistikverktygen i Segregationsbarometern ”som ett stöd i analys, planering, inriktning och uppföljning av myndighetens verksamhet enligt ordinarie uppdrag”. 

Back To Top